Bolagsstämma

 

Bolagsstämman är ADDvise Groups högsta beslutande organ och där utövar aktieägarna sin rösträtt. Styrelse och styrelseordförande väljs av bolagsstämman efter förslag från valberedningen. Årsstämma ska fastställa resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, styrelse- och revisorsarvoden, antal styrelseledamöter samt val av styrelse och i förekommande fall revisor.

 

Kallelse till bolagsstämma ska enligt ADDvise Groups bolagsordning ske genom annons i Post- och inrikes Tidningar och på ADDvise Groups webbplats. Information om att kallelse skett ska även annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Nedan hittar du information om och material från bolagsstämmor.

 

ADDvise Group AB (publ) håller årsstämma i Stockholm den 3 maj 2024. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman 2024 ska skriftligen begära detta hos styrelsen senast den 15 mars 2024.

 

2024

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

ADDvise Group – Fullmaktsformulär

 

Årsstämma

Protokoll Årsstämma 2024 ADDvise Group

Årsstämma 2024 – Presentation av VD

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årstämman 2024

Kallelse till Årsstämma 2024 ADDvise Group

ADDvise Group – Fullmaktsformulär

Ersättningsrapport 2023

Styrelsens förslag Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Styrelsens förslag Bolagsordning

Styrelsens förslag Bemyndigande

 

2023

Protokoll Årsstämma 2023 ADDvise Group

Kallelse till Årsstämma 2023 ADDvise Group

ADDvise Group – Fullmaktsformulär

Ersättningsrapport 2022

Styrelsens förslag Bemyndigande

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årstämman 2023

 

2022

Kallelse till Årsstämma 2022 ADDvise Group

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årstämman 2022

Styrelsens förslag Bolagsordning

Styrelsens förslag Bemyndigande

Ersättningsrapport 2021

ADDvise Group – Fullmaktsformulär

Protokoll Årsstämma 2022 ADDvise Group AB (publ)

 

2021

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)
Fullmaktsformulär Årsstämma 2021
Valberedningens fullständiga förslag inför årstämma 2021
Valberedningens motiverande yttrande inför årstämma 2021
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Poströstningsformulär – Årsstämma 2021 ADDvise Group
Ersättningsrapport 2020

Protokoll Årsstämma 2021 ADDvise Group AB (publ)

2020

Kallelse till Årsstämma 2020 i ADDvise Group AB (publ)
Fullmaktsformulär Årsstämma 2020
Valberedningens fullständiga förslag inför årstämman 2020
Valberedningens motiverande yttrande inför årstämman 2020
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler,teckningsoptioner, aktier.
Protokoll Årsstämma 2020 i ADDvise Group AB (publ)

2019

Årsstämma

Protokoll Årsstämma
Kallelse till Årsstämma
Fullmaktsformulär Årsstämma 2019
Valberedningens fullständiga förslag årsstämman 2019
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2019

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till riktad emission
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § abl
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § abl
Aktieägares förslag till riktad emission
Aktieägares redogörelse enligt 13 kap 7 § abl
Revisorns yttranden
Protokoll extra bolagsstämma 2019-03-12

2018

Årsredovisning 2017
Fullmaktsformulär för bolagsstämma 2018-04-26
Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma 2018-04-26
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2018-04-26
Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman 2018-04-26
Kallelse till bolagsstämma 2018-04-26
Protokoll Årsstämma 2018-04-26

2017

Årsredovisning 2016
Fullmaktsformulär för bolagsstämma 2017-04-27
Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma 2017-04-27
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2017-04-27
Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman 2017-04-27
Kallelse till bolagsstämma 2017-04-27
Protokoll årsstämma 2017

2016

ADDvise årsredovisning 2015
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2016-04-26
Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma 2016-04-26
Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma 2016-04-26
Kallelse till bolagsstämma 2016-04-26
Fullmaktsformulär för bolagsstämma 2016-04-26
Årsstämmoprotokoll 2016-04-26
Kallelse till extra bolagsstämma 2016-02-03
Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2016-02-03
Valberedningens fullständiga förslag inför extra bolagsstämma 2016-02-03
Protokoll från extra bolagsstämma 2016-02-03