Finansiella mål

 

ADDvise Groups långsiktiga finansiella mål utgår ifrån fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning. Ambitionen är att bibehålla en hög tillväxttakt bestående av förvärv och organisk tillväxt. Tillväxten ska ske under lönsamhet med en minskad skuldsättning i förhållande till EBITDA som målsättning. På sikt ska denna strategi förenas med utdelning till ADDvise aktieägare.

 

ADDvise Groups finansiella mål ska inte förväxlas med en prognos, utan är en ambitionsnivå som ska nås på flera års sikt. Ambitionen ska uppnås dels genom organisk tillväxt dels genom förvärv.

 

ADDvise Groups långsiktiga finansiella mål per den 12 november 2020 är:

 

Tillväxt: ADDvise Group ska minst ha en årlig omsättningstillväxt på 20%. Tillväxten är dels organisk och kommer dels genom förvärv.

 

Lönsamhet: ADDvise Group ska nå en EBITDA-marginal på 15%

 

Kapitalstruktur: ADDvise Groups räntebärande nettoskuld ska i förhållande till EBITDA inte överstiga 3,0 gånger.

 

Utdelning: 25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar, ska delas ut till aktieägarna.