Revisionsutskott

 

Utskottets arbetsuppgifter består bland annat av att övervaka bolagsstyrningsfrågor och tillämpningen av dessa. Utskottet har även till uppgift att granska rutinerna för bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt säkerställa processen gällande finansiell rapportering enligt en fastställd arbetsplan för verksamhetsåret. Vidare förbereder utskottet kvalitetssäkring av ingående material gällande kvartalsrapporter och bokslutskommunikén.

 

Utskottet har fortlöpande kontakter med bolagets revisor och ekonomifunktionen i bolaget för att säkerställa att den interna och externa redovisningen uppfyller de krav som ställs, att relevanta policys och styrdokument föreligger samt för att diskutera omfattning och inriktning av väsentliga frågor som revisionen särskilt ska inriktas på.

 

Utskottet utvärderar revisionsinsatserna samt godkänner rutiner för och vilka tilläggstjänster bolaget får upphandla från de externa revisorerna. Utskottet biträder även valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av dessa.

 

Utskottet upprättar årligen en arbetsplan för sitt arbete och håller minst tre sammanträden per räkenskapsår. Utskottet avrapporterar årligen sitt arbete till styrelsen.

 

Revisionsutskottet består av två styrelseledamöter, Anna Ljung och Staffan Torstensson.