Revisionsutskott

 

Utskottets arbetsuppgifter består bland annat av att övervaka bolagsstyrningsfrågor och tillämpningen av dessa. Utskottet har även till uppgift att granska rutinerna för bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt säkerställa processen gällande finansiell rapportering enligt en fastställd arbetsplan för verksamhetsåret. Vidare förbereder utskottet kvalitetssäkring av ingående material gällande kvartalsrapporter och bokslutskommunikén.

 

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter, Anna Ljung (ordförande), Staffan Torstensson och Thomas Eklund.