Valberedning

 

Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i bolaget per den 30 juni året före årsstämman samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

 

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig.

 

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

 

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

 

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024
  • Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), representant för aktieägaren Rikard Akhtarzand
  • Per Åhlgren, representant för aktieägaren Gomobile nu AB
  • Roger Lindqvist, representant för aktieägaren Caracal AB
  • Staffan Torstensson, styrelseordförande ADDvise Group AB