Valberedning

Valberedning ska bestå av minst tre ledamöter som representerar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 juni varje år samt styrelsens ordförande såsom föredragande. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en representant övergår rätten till den till den röstmässigt närmast följande största aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till ordförande vid årsstämma, förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter samt revisionsbolag och arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningens förslag presenteras i anslutning till att kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma kommuniceras.

Valberedningen består för närvarande av Per-Anders Tammerlöv, utsedd av Rikard Akhtarzand i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, Per Åhlgren i egenskap av aktieägare genom bolag, Magnus Vahlquist i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, samt Staffan Torstensson (styrelseordförande) såsom föredragande och sammankallande. Per-Anders Tammerlöv är valberedningens ordförande.

Valberedningen kan kontaktas genom att skicka brev till ADDvise Group AB, att: Valberedningen, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.