Bolagsstyrning

 

Styrning, ledning och kontroll i ADDvise Group fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktör och koncernledning. ADDvise Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. ADDvise Groups bolagsstyrning följer gällande lagar och regler, Nasdaq First Norths regelverk samt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Bolagsordning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 

Bolagsstyrningsrapporter

Finansiella rapporter och årsredovisningar