Bolagsstyrning

 

Styrning, ledning och kontroll i ADDvise Group fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktör och koncernledning. ADDvise Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. ADDvise Groups bolagsstyrning följer gällande lagar och regler, Nasdaq First Norths regelverk samt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning, med undantag för att ADDvise vid utgången av 2021 inte har ett tillsatt revisionsutskott. Utskottet planeras att införas i samband med årsstämman 2022. Utöver lagstiftning, regler och rekommendationer utgör bolagsordningen grund för styrning av bolagets verksamhet.

Bolagsstämman är ADDvise Groups högsta beslutande organ och där utövar aktieägarna sin rösträtt. Styrelse och styrelseordförande väljs av bolagsstämman efter förslag från valberedningen. Styrelsen utser verkställande direktör. För styrelsens och verkställande direktörs arbete har styrelsen antagit arbetsordning och instruktioner. Därutöver har ADDvise antagit interna styrdokument som tydliggör rutiner och fördelning av ansvar och befogenheter inom viktiga relevanta områden.

Styrelsens och verkställande direktörs förvaltning samt bolagets räkenskaper granskas av den externa revisor som utses av årsstämman.

 

Bolagsordning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

ADDvise Årsredovisning 2020

ADDvise årsredovisning 2019

ADDvise årsredovisning 2018

ADDvise årsredovisning 2017

ADDvise årsredovisning 2016

ADDvise årsredovisning 2015

ADDvise årsredovisning 2014

ADDvise årsredovisning 2013

ADDvise årsredovisning 2012

ADDvise årsredovisning 2011