ADDvise Group

Om ADDvise Group

Om ADDvise

 

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 dotterbolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

ADDvise Group

Affärsidé

ADDvise strävar efter att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning.

Våra affärsområden
image

Värdgrund

 

ADDvise värdegrund är grunden för all vår verksamhet. Det är en viktig utgångspunkt för strategisk planering och hur vi arbetar. Vår värdegrund bygger på de tre orden; affärsmannaskap, decentraliserad och kvalitet. Det är perspektiv och attityder som ska genomsyra hur vi agerar internt och externt. De beskriver och tydliggör vad som är särskilt viktigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt och nå våra mål.

 

 

Affärsmannaskap

Vi fattar beslut på affärsmässig grund till nytta för verksamheten som helhet. Vi investerar klokt och kostnadseffektivt vilket skapar en utmärkt grund för att nå våra mål.

 

 

Decentraliserad

Vi arbetar med en decentraliserad affärsmodell och en stark entreprenörsanda. Våra dotterbolags dagliga verksamhet och beslut fattas lokalt, nära våra kunder, leverantörer och anställda.

 

 

Kvalitet

Vi strävar efter att säkerställa god kvalitet i vårt arbete. Detta skapar en konkurrenskraftig verksamhet med produkter och tjänster som ger förutsättningar att förbättra, förlänga och rädda människors liv.

Förvärvsstrategi

 

Förvärv är en av de viktigaste komponenterna för ADDvise-koncernens tillväxt. Koncernens förvärvsstrategi syftar till att driva tillväxt och diversifiering både geografiskt och produktmässigt inom life science-sektorn. Förvärvsstrategin samt en effektiv integration av förvärvade bolag har medfört en ökad tillväxt. Sedan det första förvärvet 2010 har ADDvise intäkter ökat från 22,3 MSEK 2010 till 1091 MSEK omsättning PF 2022/PF TTM Q3 960 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier.

 

ADDvise är en långsiktig ägare med en decentraliserad affärsmodell, med fokus att behålla entreprenörsandan och affärsförmågan på lokal nivå i förvärvade bolag. Förvärvade bolag behåller sina namn och drivs vidare självständigt inom ramen för ADDvises bolagsstyrning. Det bidrar till flexibilitet och möjliggör att viktiga affärsbeslut och produktutveckling sker närmast verksamheten och kunderna. Bolag, som ingår i koncernen, erbjuds centrala supportfunktioner och vägledning i strategiska beslut på hög nivå.

 

Vid identifiering av potentiella förvärv bedöms bolaget bland annat utefter följande urvalskriterier:

  • Finansiell bedömning: Bolaget bör uppvisa en stabil historisk utveckling med goda kassaflöden med en omsättning mellan 50 – 500 MSEK.
  • Marknadsbedömning: Bolaget bör vara verksam inom en mogen bransch. Bolaget bedöms även utifrån en geografisk och produktmässig diversifiering sett till ADDvise-koncernens befintliga verksamheter och geografiska närvaro.