Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig och självklar del i ADDvise arbete.
För oss handlar det om att ta ansvar och påverka i alla led.

ADDvise syn på hållbarhet

 

ADDvise affärsidé är att förbättra, förlänga och rädda människors liv. Det är ett socialt ansvarstagande som bidrar till ett mer hållbart samhälle, men hållbarhet är mer än så. Det handlar om att ta ansvar och påverka i alla led. Hållbart för miljön, hållbart ur ett socialt perspektiv och hållbart ur ett affärsperspektiv. Tillsammans med våra dotterbolag kan vi göra stor nytta.

 

Hållbarhet blir alltmer grundläggande i vår strävan efter bättre affärsresultat. Under året kommer vi fortsätta att arbeta med att utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Utvalda metrics för 2022
801,5 MWh
Koncernens totala energiförbrukning
22%
Av koncernens energiförbrukning kommer från förnybara källor
0,35 CO2e ton/MSEK
Utsläpp av växthusgaser sett till omsättning

Hållbarhetsmål till 2030

 

ADDvise långsiktiga hållbarhetsmål har en tydlig koppling till visionen om att bidra till ett hållbart samhälle genom produkter och tjänster som förbättrar, förlänger och räddar människor liv. Hållbarhetsmålen, i kombination med de finansiella målen, ska säkerställa att bolaget styr mot en långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt.
 

Miljö

 • Reducera koldioxidintensiteten med 50% i scope 1&2.
  (Inklusive dotterbolagens påverkans i scope 1 & 2).
  ADDvise strävar efter att kartlägga sin påverkan i scope 3 under 2023.

 

Ekonomi / Styrning

 • Samtliga bolag i koncernen ska ha incitament kopplade till hållbarhetsrelaterade mål.
 • 100% av förvärven ska bidra till FN:s hållbarhetsmål nr 3 God hälsa och välbefinnande samt uppfylla kraven i vår policy för hållbara investeringar.
 • 1,5 % av nettoomsättningen ska avsättas till produktutveckling av produkter som förbättrar, förlänger och räddar människors liv.

Sociala

 • Uppnå jämn könsfördelning av personer i styrelse och ledande befattningar (jämn fördelning mellan män och kvinnor är representerade inom spannet 40-60%).
 • Samtliga bolag i koncernen ska efterleva code of conduct.
 • Sjukfrånvaro max 5%.
 • Nollvision för arbetsplatsolyckor.
Att vara en del av lösningen

Hållbarhetsmålen är en viktig del för att skapa långsiktig framgång

 

För att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag är vi övertygade att man måste vara en del av lösningen på världens gemensamma hållbarhetsutmaningar. Med våra hållbarhetsmål markerar vi att detta är en viktig fråga för oss som är djupt förankrad i verksamheten. ADDvise kärnverksamhet bidrar till hållbara samhällen med produkter och tjänster som förlänger, förbättrar och räddar människor liv.

image
De globala målen, agenda 2030

ADDvise bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål

image

De globala målen, agenda 2030, (UNs stubainable development goals, SDGs) ska bidra till socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda år 2030. ADDvise med dotterbolag bidrar både direkt och indirekt till flertalet mål som finns presenterade nedan. Hållbarhet är en viktig och självklar del i ADDvise arbete. ADDvise affärsidé är att förbättra, förlänga och rädda människors liv. Det är ett stort antagande som är av största vikt för oss men även för alla människor och samhället i stort. Det är där vår påverkan är som allra störst. Det gör att det mål vi bidrar till allra mest är det globala hållbarhetsmålet 3 – God hälsa och välbefinnande.

 

 

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

 

ADDvise bolag är viktiga aktörer inom både sjukvårdssektorn och laboratorie- och forskningssektorn. De bidrar bland annat till att förbättra sjukvårdsprocesser och produkter, möjliggör säker och modern forskning, utveckling av mediciner, vaccin m.m.

 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

Det är av största vikt för ADDvise att vara en arbetsgivare med anständiga arbetsvillkor. Det gäller i alla led i värdekedjan. För att säkerställa anständiga arbetsvillkor i alla led har ADDvise utformat en uppförandekod som delvis är baserad på de av FN beslutade mänskliga rättigheterna.

 

Mål 1 – Ingen fattigdom

 

Genom att sponsra och stötta välgörenhetsorganisationen Hand i Hand Sweden bidrar ADDvise indirekt till att minska fattigdom. Hand i Hand arbetar med hållbar fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap och utbildning och riktar sig främst mot kvinnor.

 

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

 

Bolag i koncernen anlitar leverantör för produktion som arbetar med att skapa arbetstillfällen och inkludering av människor oavsett funktionsvariationer eller arbetsförmåga.


 

Mål 5 – Jämställdhet

 
ADDvise arbetar för att uppnå en jämställd koncernen, med fokus på personer i styrelse och ledande befattningar. Vi har inte nått vårt interna mål med ett jämställt bolag än, men vi ser en tydlig och ihållande trend i rätt riktning som visar att det vi gör fungerar. Med jämställdhet av personer i ledande befattningar och styrelse syftar ADDvise till en fördelning mellan könen på 40/60 procent.

 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

 

Bolagen inom koncernen arbetar ständigt förbättra och utveckla tillvägagångssättet för produktion. De utvärdera hållbara materialval och ser över förpackningsmaterial för att uppnå en så hållbar produktion som möjligt.

 

Vi stöttar Hand in Hand

 

Genom att stötta välgörenhetsorganisationen Hand i hand hjälper vi människor, främst kvinnor, att hjälpa sig själva ur fattigdom genom entreprenörskap.

 

Hand in Hand Sweden är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. ADDvise arbetar enligt en decentraliserad affärsmodell där entreprenörsandan och affärsförmågan på lokal nivå är av största vikt att behålla i förvärvade bolag. Bolaget har ett långsiktigt engagemang och arbetar årligen för att öka stödet till Hand in Hand.

 

Att stötta en organisation som är med och bidrar till att utrota fattigdom genom utbildning och entreprenörskap för att göra världen till en bättre plats känns självklart. Det är vårt ansvar som företag att hjälpa till där vi kan, även utanför vår egen organisation, säger VD Rikard Akhtarzand.

 

 

Besök Hand in Hand

Visselblåsning

 

ADDvise har inrättat ett visselblåsarsystem för att möjliggöra anonym anmälan av missförhållanden
och säkerställa att personer ska kunna rapportera överträdelser. Visselblåsarsystemet är en del i ADDvise
arbete för att upprätthålla en transparent affärsmiljö, hög affärsetik och hållbar verksamhet. Det möjliggör
att vi kan upptäcka och åtgärda eventuella överträdelser eller missförhållanden i ett tidigt skede.

 

Rapporteringen ska användas för att uppmärksamma oss på överträdelser eller missförhållanden,

både handlande eller underlåtenheter, inom bl.a. offentlig upphandling, finansiella tjänster, produktsäkerhet
och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd, folkhälsa, konsumentskydd samt skydd av
privatlivet och personuppgifter.

 

Läs mer

Code of Conduct

 

ADDvise Group har åtagit sig att bedriva all vår verksamhet med integritet och på ett etiskt
sätt med respekt för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hållbarhet, anti-korruption och omsorg om miljön.

 

Syftet med denna Code of Conduct är att säkerställa att alla våra anställda och affärspartners arbetar
i enlighet med våra standarder och i enlighet med internationellt och nationellt erkända standarder,
lagar, riktlinjer och förordningar.

 

 

Code of Conduct