Aktuella pressmeddelanden

 

 

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

Läs mer

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

Läs mer

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

Läs mer

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 9 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Labrum AB har erhållit en order från Takura AB, ett cellterapibolag med projekt i kliniska och pre-kliniska faser, till ett värde av cirka 9 MSEK. Ordern avser uppbyggnad av renrum och laboratorieutrustning till den produktionsanläggning för celler som Takura AB ska bygga genom sitt dotterbolag CellCo och Norrsken Foundation. MRC Systems…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Graham Medical Technologies, L.L.C.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Graham Medical Technologies, L.L.C. (”GraMedica”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i GraMedica. GraMedica är specialiserat på utveckling av ortopediska implantat och stentar för fot och ankelkirurgi. Sedan GraMedica grundades 2003 har bolaget utvecklat en portfölj av flera patenterade fot- och fotledsimplantat, bl.a.…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 23 april 2021 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i ADDvise Group AB (publ) hölls den 23 april 2021 för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Vinstdisposition Årsstämman beslutade om en utdelning till bolagets aktieägare om 0,02 kronor per aktie i enlighet…

Läs mer

Delårsrapport 2021, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,7 MSEK (83,7) EBITDA för perioden uppgick till 8,9 MSEK (5,4) EBITA för perioden uppgick till 6,9 MSEK (3,4) Periodens resultat uppgick till 2,5 MSEK (-2,5) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,02 SEK (-0,02) Orderingången för perioden uppgick till 91,7 MSEK (137,3)…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag den 31 mars 2021 årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se. Årsredovisningen publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig information: Denna information är sådan information…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115 ("Bolaget" och ”ADDvise”) kallar härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.  Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs Bolagets årsstämma enbart genom förhandsröstning…

Läs mer

Styrelseordförande samt styrelseledamot tillika VD och huvudägare förvärvar aktier i ADDvise Group AB – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelseordförande, Staffan Torstensson, samt styrelseledamoten tillika VD och huvudägare, Rikard Akhtarzand, har meddelat bolaget att de i en transaktion utanför First North Growth Market idag den 4 mars 2021 förvärvat vardera 500 000 aktier av serie A. Efter förvärvet uppgår Rikard Akhtarzands ägande, privat och genom bolag, till totalt 12 503 574 aktier, fördelat på 2 620 416…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2020, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2020 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 96,8 MSEK (101,7) EBITDA för perioden uppgick till 16,3 MSEK (9,6) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 12,6 MSEK (6,2) Periodens resultat uppgick till 6,0 MSEK (8,3) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,05 SEK (0,07) Orderingången för perioden uppgick till 94,9 MSEK (93,6)…

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ) – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 23 april 2021 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Rikard Akhtarzand, Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Erland Pontusson samt nyval av Johanne Louise Brændgaard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson. Johanne Louise Brændgaard har en masterexamen i International Business Economics från Aalborg University…

Läs mer

ADDvise Group förvärvar MRC Systems FZE – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i MRC Systems FZE (”Bolaget” och ”MRC”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”). MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. Bolaget har sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Dubai. Bolaget har omkring 110 anställda. Den initiala köpeskillingen uppgår…

Läs mer

ADDvise Group AB tillförs 27,8 MSEK genom teckningsoptionerna av serie 2019/2021 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjade 42 787 137 teckningsoptioner, motsvarande 99,41 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 42 787 137 aktier av serie B till lösenpriset 0,65 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs ADDvise 27 811 639 SEK före emissionskostnader. Bakgrund Under det första kvartalet 2019 genomförde ADDvise en företrädesemission av units, bestående av…

Läs mer

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2019/2021 är den 4 februari 2021 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Den 4 februari 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie 2019/2021. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019/2021 pågår till och med den 8 februari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i ADDvise. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 0,65 SEK per aktie av serie B. Sammanfattade villkor för…

Läs mer

Resultatuppdatering Q4, helår 2020 samt styrelsens förslag till utdelning – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt preliminära siffror var resultatutvecklingen under fjärde kvartalet 2020 mycket stark och det preliminära resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2020 kommer att bli väsentligt bättre än vad ADDvise Group bedömer att marknaden förväntat och jämfört med föregående år. En mer normaliserad marknad med större inslag av ADDvise egna produkter med högre marginal i kombination…

Läs mer

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019/2021 inleds idag – Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

Idag, den 25 januari 2021, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2019/2021 som emitterades i samband med ADDvise Group AB (publ):s (”ADDvise” eller ”Bolaget”) emission av units 2019. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 8 februari 2021. Varje teckningsoption av serie 2019/2021 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i…

Läs mer

Vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare har åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt ca 15,5 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Nedan angivna styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har oåterkalleligt åtagit sig att utnyttja sammanlagt 23 813 195 teckningsoptioner av serie 2019/2021, vilket motsvarar sammanlagt cirka 55% av teckningsoptionerna av serie 2019/2021 (”Teckningsoptionerna”). Teckningen innebär att ADDvise kommer att tillföras en emissionslikvid om minst 15,5 MSEK. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna löper…

Läs mer