Pressmeddelanden 2024

 


ADDvise erhåller order till ett värde av 1,4 miljoner USD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag Axelerist har erhållit en order från Vertex Pharmaceuticals, ett globalt biotechbolag, till ett värde av 1,4 miljoner USD. Ordern avser försäljning och uthyrning av medicinteknisk- och laboratorieutrustning över en period om fyra år från och med Q3 2024. För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD +46 (0) 76-525 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se…

Läs mer

ADDvise Group planerar för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (“ADDvise Group”) har påbörjat arbetet med att notera bolagets A- och B-aktier på Nasdaq Stockholm. Listbytet förväntas genomföras under första kvartalet 2025. Som ett led i den fortsatta utvecklingen av ADDvise Group har bolaget sedan en tid tillbaka sett över möjligheterna att genomföra ett listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 3 maj 2024

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, har hållit årsstämma den 3 maj 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om omval av Staffan Torstensson, Fredrik Celsing, Johanne Brændgaard och Anna Ljung som styrelseledamöter, nyval av Thomas Eklund och Rikard Akhtarzand som styrelseledamöter, omval av…

Läs mer

Oliver Humlen utses till ny VD för ADDvise Group och efterträder Rikard Akhtarzand som övergår till en roll som styrelseledamot och aktiv aktieägare

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har utsett Oliver Humlen till ny VD med start den 1 september 2024. Han kommer att efterträda Rikard Akhtarzand som tillträder som VD för Your.Online, en europeisk serieförvärvare som finansieras av Strikwerda Investments. Rikard kvarstår som betydande och långsiktig aktieägare i ADDvise Group. Han nomineras till styrelseledamot vid årsstämman den 3 maj 2024…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 11,3 miljoner USD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag MRC Systems har erhållit en order från Opal Bio Pharma, ett ledande biofarmabolag från Oman. Ordern har ett initialt värde på cirka 11,3 miljoner USD med en option på en tilläggsorder om ytterligare 6,8 miljoner USD. Ordern avser design och konstruktion av en renrumsanläggning med tillhörande produkter till en biofarmaceutisk forsknings- och…

Läs mer

ADDvise offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) emitterade den 4 april 2024 seniora säkerställda företagsobligationer med en volym om 60 miljoner USD inom ett maximalt rambelopp om 200 miljoner USD (”Obligationerna”). Enligt obligationsvillkoren har ADDvise åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat…

Läs mer

Delårsrapport 2024, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Första kvartalet visade på fortsatt god omsättningsutveckling. Affärsområdet Lab noterade kraftig organisk tillväxt medan läkemedelsverksamheten påverkade koncernen som helhet negativt. Förändrad produktmix resulterade i lägre marginaler. Arbetet för att optimera kapitalstrukturen fortsatte och vinst per aktie förbättrades.

Läs mer

ADDvise erhåller tilldelningsbeslut till ett värde av 1,25 miljoner EUR

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från region Kanta-Häme till ett värde av 1,25 miljoner EUR. Tilldelningsbeslutet avser leverans av röntgenutrustning till tre sjukhus i regionen under 2024 och början av 2025. Tilldelningsbeslutet är förbehållit sedvanlig överklagandeperiod. För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, CEO +46 (0) 76-525 90 71…

Läs mer

Inbjudan till presentation av delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Torsdagen den 18 april 2024 klockan 07:45 offentliggörs ADDvise Groups bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 mars 2024. Investerare, analytiker och övriga intressenter är inbjudna till en webcast och telefonkonferens klockan 14:00 samma dag där VD Rikard Akhtarzand och CFO Oliver Humlen kommer att presentera rapporten. Webcast Om du önskar att delta via webcast,…

Läs mer

ADDvise Group publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns tillgängliga på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. De svenska versionerna utgör originalversion. För vidare upplysningar, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, CEO +46 (0)76-525 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Oliver Humlen, CFO +46 (0)70-916…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, kallar härmed till årsstämma den 3 maj 2024 klockan 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 09.30. ANMÄLAN  Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste: i)          dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 24 april 2024…

Läs mer

ADDvise emitterar nya seniora säkerställda obligationer i USD och genomför ett partiellt återköp av utestående seniora säkerställda obligationer i SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt har placerat seniora säkerställda obligationer om 60 miljoner USD under ett ramverk om 200 miljoner USD med en löptid om tre år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om SOFR plus 4,25 procent per år och emitterades till…

Läs mer

ADDvise överväger emission av seniora säkerställda obligationer i USD och partiellt återköpserbjudande av befintliga seniora säkerställda obligationer i SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (“ADDvise” eller “Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att arrangera möten med kreditinvesterare med start den 18 mars 2024. I syfte att bättre anpassa Bolagets långsiktiga finansiering till dess operativa valutaexponering överväger Bolaget, förbehållet bland annat rådande marknadsförutsättningar, att utfärda nya säkerställda obligationer om ca.…

Läs mer

ADDvise Group genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 100 miljoner SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I…

Läs mer

ADDvise Group utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 100 miljoner SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I…

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 3 maj 2024 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson, Johanne Brændgaard och Anna Ljung. Valberedningen föreslår nyval av Thomas Eklund. Erland Pontusson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson. Thomas Eklund har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2023, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise levererar sitt starkaste kvartal hittills och överträffar de finansiella målen för 2023. Nettoomsättningen ökade med 24 % och EBITDA uppgick till rekordhöga 126 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32 %.

Läs mer

Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Den 22 februari 2024 klockan 07:45 (CET) offentliggörs ADDvise Groups bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023. Investerare, analytiker och övriga intressenter är inbjudna till en webcast och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) / 08:00 (ET) samma dag där VD Rikard Akhtarzand och CFO Oliver Humlen kommer att presentera rapporten. Webcast Om du önskar…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 2,1 MEUR

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag Labplan har erhållit en order från läkemedelsbolaget Eli Lilly. Ordern har ett värde på cirka 2,1 MEUR och avser avancerade laboratorieinstrument som ska användas vid kvalitetskontroll i en ny produktionsanläggning för biologiska läkemedel i Limerick på Irland. Leverans av ordern är planerad till fjärde kvartalet 2024. För mer information, vänligen kontakta: Rikard…

Läs mer

ADDvise offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group emitterade den 20 november 2023 seniora säkerställda företagsobligationer med en volym om 450 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Efter obligationsemissionen är totalt 1 450 miljoner kronor utestående under ramverket. Enligt obligationsvillkoren har ADDvise åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 2,5 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag MRC Systems har erhållit en order från SaudiVax. Bolaget är ett bioteknologiskt bolag specialiserat på utveckling och tillverkning av vaccin och läkemedel. Ordern har ett värde på cirka 2,5 MUSD och avser design och konstruktion av en renrumsanläggning med tillhörande produkter för en ny bioteknologisk tillverkningsanläggning i Saudiarabien. Leverans av ordern är…

Läs mer