Nulägesrapport om Coronavirusets effekter på ADDvise Group – Regulatorisk information

2020-03-18   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group bedriver sin verksamhet främst i Europa och Nordamerika och är liksom hela världen påverkade av Coronavirusets spridning och utveckling. I och med att ADDvise Group utvecklar och levererar utrustning och materiel till sjukvården och forskningslaboratorier är vi mindre utsatta än många andra branscher. Hittills under det första kvartalet har Coronaviruset medfört en väsentligt högre orderingång för koncernen jämfört med samma kvartal 2019. Det är framförallt inom affärsområdet Sjukvård som en markant ökning av orderingången återfinns. Affärsområdet förser bland annat sjukvården med provtagningsutrustning som används för att testa patienter för COVID-19, vilket har varit en av drivkrafterna bakom den högre orderingången.

Utmaningen för ADDvise Group, specifikt under det första kvartalet, är att omsätta den högre orderingången till intäkter. Skälet till det är störningar i leverantörs- och kundkedjan samt störningar i personalstyrkan till följd av sjukfrånvaro. ADDvise Group bedömer därför att utbrottet av Coronaviruset kommer att ha en negativ finansiell påverkan på koncernen under det första kvartalet 2020.

ADDvise Group följer noga utvecklingen kring smittspridningen och dess effekter för att bedöma hur åtgärder och begränsningar runtom i världen kan komma att påverka koncernens verksamhet och vidtar fortlöpande åtgärder därefter.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2020 kl. 16.10 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.