Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december

2018-02-16   Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 62,3 MSEK (53,2), en ökning med 17,2 % jämfört med samma period föregående år
 • Orderingången för perioden uppgick till 66,8 MSEK (51,8), en ökning med 28,9 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 4,8 MSEK (3,4)
 • EBITDA för perioden uppgick till 1,4 MSEK (4,8)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,1 MSEK (3,7)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -7,4 MSEK (0,4)
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -2,4 MSEK (0,4)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,06 SEK (0,00)

Januari – december 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 239,9 MSEK (195,3), en ökning med 22,9 % jämfört med samma period föregående år
 • Orderingången för perioden uppgick till 243,3 MSEK (171,8), en ökning med 41,7 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 15,5 MSEK (9,3)
 • EBITDA för perioden uppgick till 12,1 MSEK (18,1)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,6 MSEK (14,2)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -10,6 MSEK (0,9)
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -5,8 MSEK (0,3)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,15 SEK (0,01)

Utvalda finansiella data i sammandrag

TSEK 2017 okt-dec, se not 3 2016 okt-dec 2017 jan-dec, se not 1 och 3 2016 jan-dec, se not 2 2017 jan-dec Proforma, se not 4
Nettoomsättning 62 333 53 204 239 914 195 288 264 685
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 4 842 3 398 15 478 9 263 17 010
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär % 7,8% 6,4% 6,5% 4,7% 6,4%
EBITDA 1 358 4 761 12 142 18 088 13 674
EBITDA-marginal % 2,2% 8,9% 5,1% 9,3% 5,2%
Rörelseresultat (EBIT) 143 3 737 7 635 14 233 8 886
Rörelsemarginal % 0,2% 7,0% 3,2% 7,3% 3,4%
Resultat före skatt (EBT) -7 433 392 -10 561 875 -9 346
Nettomarginal % -11,9% 0,7% -4,4% 0,4% -3,5%
Periodens resultat -2 445 351 -5 811 310 -5 155
Resultat per aktie före utspädning SEK -0,06 0,00 -0,15 0,01 -0,13

Noter

1 Hettich Labinstrument AB konsolideras från och med den 1 februari 2017 i ADDvise-koncernen.

2 LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen.

3 AB Germa konsolideras från och med den 1 december 2017 i ADDvise-koncernen.

4 Siffrorna är ej reviderade proformasiffror januari – december med Hettich Labinstrument AB och AB Germa i ADDvise-koncernen från och med den 1 januari 2017.

Kommentar från koncernchefen

Omsättningstillväxt i linje med koncernens finansiella mål men en svagare EBITDA-marginal än förväntat. Nedläggning av produktionsenhet samt kostnader för förvärv belastar EBITDA-resultatet under Q4.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för Q4 uppgick till 62,3 MSEK (53,2), vilket innebär en helårsomsättning om 239,9 MSEK (195,3). Detta var visserligen en ökning med 22,9 procent jämfört med samma period året innan men som kommunicerat tidigare var detta lägre än våra förväntningar för framförallt Q4. Omsättningstillväxten för 2017 ligger dock över våra långsiktiga finansiella mål om en tillväxt på minst 20 %. Orderingången avslutades starkt i december och ackumulerat för 2017 uppgick den till 243,3 MSEK (171,8) en ökning med 41,7 procent på helåret.

Q4 belastas av höga kostnader av engångskaraktär vilket gör att resultatet blir svagare. Orsakerna till det svagare resultatet beror dels på att projektverksamheten inom affärsområdet Lab har haft en svagare orderingång än förväntat samt att vi har avvecklat en av våra produktionsenheter vilket inneburit en glidning i leveranstider. Beslutet att lägga ner produktionsanläggningen är ett strategiskt beslut som långsiktigt kommer att förbättra lönsamheten och flexibiliteten, och väntas få full effekt under 2018. EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för Q4 uppgick till 4,8 MSEK (3,4) och för helåret 15,5 MSEK (9,3).

Q4 har också belastats av finansiella kostnader avseende förtida återbetalning av obligationslån 2014 om ca 3 MSEK samt dubbla räntekostnader om ca 1 MSEK. Det nya obligationslånet sänker räntenivån från 10 % till 7,25 %, något som kommer avspeglas i kostnadsmassan från och med Q1 2018.

I Q4 har en skattefordran avseende koncernens underskottsavdrag bokats upp, vilket ger en positiv skatteintäkt om 4,8 MSEK på helåret. Detta är ett led i att koncernen bedöms gå med vinst från och med 2018.

Förvärv

I december förvärvades AB Germa. Germa tillverkar sjukvårdsprodukter såsom vakuummadrasser, barnsäkerhetslösningar och positioneringskuddar till framför allt akutsjukvården. Detta är ett förvärv helt i linje med vår strategi att öka andelen egenutvecklade produkter. Germa ingår i affärsområdet Sjukvård och är dessutom ett strategiskt viktigt förvärv då det kompletterar och stärker kompetensen inom akutvårds- och säkerhetsprodukter.

Under året har även Hettich Labinstrument AB förvärvats. Hettich som främst arbetar med produkter och utrustning inom blodanalys har utvecklats mycket bra under 2017 och har varit ett värdefullt tillskott.

Vår nya obligationsram möjliggör ytterligare kompletterande förvärv och vi fortsätter vårt arbete med att attrahera nya kompletterande förvärvskandidater inom våra två affärsområden.

Framtidsutsikter

2017 levde inte upp till förväntningarna men viktiga strategiska beslut har tagits och genomförts vilka skapar goda förutsättningar för framtida lönsamhet. Framförallt gäller det avvecklingen av en olönsam produktionsenhet och refinansieringen av vårt obligationslån. Båda dessa aktiviteter sänker våra kostnader och gör att vi närmar oss vårt lönsamhetsmål. Fokus blir nu på att successivt nå våra långsiktiga finansiella mål där lönsamhetsmålet har högsta prioritet. Inledningen på 2018 har varit positiv med en god kundaktivitet i båda våra affärsområden. Det gör att jag har goda förhoppningar om ett bättre utfall för 2018.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Anna Hasselgren, CFO

Tel 08-128 766 03, 070-385 89 81, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.