Flaggningsmeddelande

2016-12-23   Regulatoriskt pressmeddelande

Per Åhlgren har under perioden 1 oktober och 23 december genom bolaget GoMobile Nu AB förvärvat 3 108 332 B-aktier och avyttrat 18 542 A-aktier.

Före transaktionen ägde Per Åhlgren genom bolag 4 326 665 aktier, varav 18 542 A-aktier och 4 308 123 B-aktier, vilket motsvarade 4,26 procent av röstandelen och 11,69 procent av kapitalandelen i bolaget. Efter transaktionen äger Per Åhlgren genom bolag 7 416 455 B-aktier, vilket motsvarar 7,02 procent av röstandelen och 20,04 procent av kapitalandelen i bolaget.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 14:30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.