ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Diabetic Supplies Inc.

2023-02-17   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies” eller ”Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies.

Diabetic Supplies är baserat i Columbus, Ohio, USA och är en distributör av medicinteknisk utrustning för diabetespatienter. Bolaget distribuerar bland annat kontinuerliga glukosmätare och insulinpumpar. Diabetic Supplies har under sina tjugo verksamhetsår etablerat en stark kundportfölj beståendes av amerikanska försäkringsbolag. Bolaget förser diabetespatienter med nödvändig utrustning för monitorering och behandling.

-          Genom förvärvet av Diabetic Supplies kompletterar vi vårt befintliga utbud av diabetesprodukter och stärker vår marknadsposition. Diabetic Supplies starka varumärke och goda relationer med försäkringsbolag öppnar upp för nya tillväxtmöjligheter, säger Rikard Akhtarzand, VD ADDvise Group.

Diabetic Supplies omsättning för 2022 uppgick till 7,0 MUSD med en EBITDA om 2,7 MUSD, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 39 procent.

Köpeskillingen för Diabetic Supplies uppgår till 15,8 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 10,3 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt
5,5 MUSD. För att nå fulla tilläggsköpeskillingar måste Diabetic Supplies nå en EBITDA om 3,1 MUSD för de kommande 12 månaderna efter förvärvet och en EBITDA om 3,4 MUSD för de tolv efterföljande månaderna.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q2 2023.

Rådgivare

 

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 07:30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.