ADDvise Group förvärvar MRC Systems FZE - Regulatoriskt meddelande

2021-02-16   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i MRC Systems FZE (”Bolaget” och ”MRC”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”).

MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. Bolaget har sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Dubai. Bolaget har omkring 110 anställda.

Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt 5 MUSD. Utöver den initiala köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar om maximalt 3 MUSD totalt komma att utgå över en treårsperiod, förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda finansiella mål.

Bolagets omsättning för räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 9,8 MUSD med ett EBITDA-resultat om 1,1 MUSD. Proformaomsättning 2020 för ADDvise inklusive MRC uppgick därmed till cirka 439,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 55,0 MSEK. Finansieringen av Förvärvet sker genom egna medel.

Tillträde förväntas ske under andra kvartalet 2021 under förutsättning att villkoren för tillträde är uppfyllda.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet. DLA Piper Middle East LLP har agerat legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 15.00 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.          

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…