Pressmeddelanden 2018

 


Regulatorisk information- ADDvise Group AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 24,9 MSEK garanterad av huvudägare och styrelse.

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018, beslutat om en nyemission av units, vardera bestående av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption med företrädesrätt för ADDvise befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattar högst 43 042 288 units. ADDvise offentliggör också uppdaterade rullande tolv månaders räkenskaper…

Läs mer

Regulatoriskt meddelande- ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva ett finskt medtech-bolag

Regulatoriskt pressmeddelande

· ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i ett Helsingforsbaserat medtech-företag (”Bolaget”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”). · Bolaget är ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning. · Bolagets finansiella estimat för 2018 är cirka 67,0 MSEK i omsättning med ett justerat…

Läs mer

ADDvise utser ny medlem i ledningsgruppen- Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en ordinarie medlem. Tina Vasiliou har varit anställd på ADDvise sedan september 2017 som bolagsjurist och har även varit adjungerad i ADDvise ledningsgrupp sedan dess. Tina kommer i egenskap av bolagsjurist bli medlem i ADDvise ledningsgrupp från och med den 1 januari 2019 och ansvara för…

Läs mer

ADDvise får order värd ca 2,7 MSEK- Regulatorisk information

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Surgical Tables Inc har erhållit en order till ett värde av ca 2,7 MSEK. Orden kom från ett av världens tre största medtech-företag i syfte att förbereda och vidareutveckla produktionen av en serie operationsbord för spinalfusionprocedurer. Ordern innebär en utvidgning av det tidigare samarbetet mellan parterna som ADDvise offentliggjorde genom…

Läs mer

Nytt datum för årsstämma 2019 i ADDvise Group AB (publ)

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har den 26 oktober 2018 publicerat rapportdatum för 2019.  Nytt datum för årsstämman 2019 är 25 april 2019. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Om ADDvise Group ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i…

Läs mer

ADDvise Groups rapportdatum för 2019

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

• Bokslutskommuniké 2018: 2019-02-21 • Årsstämma: 2019-04-23 • Tremånadersrapport (jan-mars): 2019-04-25 • Sexmånadersrapport (jan-jun): 2019-07-23 • Niomånadersrapport (jan-sep): 2019-10-22 • Bokslutskommuniké 2019 (jan-dec): 2020-02-20 För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Om ADDvise Group ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett…

Läs mer

Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 59,9 MSEK (47,4), en ökning med 26,4 % jämfört med samma period föregående år EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 2,6 MSEK (0,5) EBITDA för perioden uppgick till 1,7 MSEK (1,2) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,2 MSEK (0,1) Periodens resultat…

Läs mer

Aaron Wong ny CFO för ADDvise Group

Regulatoriskt pressmeddelande

Aaron Wong är rekryterad som ny CFO för ADDvise Group AB (publ). Aaron är 33 år och har tidigare arbetat som bland annat Finance Director på Informa Global Markets samt Senior Financial Analyst på Janssen-Cilag AB, ett dotterbolag till Johnson & Johnson. Aaron är utbildad civilekonom vid De Montfort University i Leicester, England. Aaron kommer…

Läs mer

ADDvise får order värd ca 3 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Sonesta Medical AB har mottagit en order värd ca 3 MSEK från en utav världens ledande tillverkare av urologisk och urogynekologisk utrustning. Ordern avser patientstolar för urodynamiska undersökningar till den amerikanska marknaden. Leverans av patientstolarna kommer att ske under perioden augusti-oktober 2018. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90…

Läs mer

Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2018 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,6 MSEK (68,3) · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 4,1 MSEK (5,7) · EBITDA för perioden uppgick till 4,1 MSEK (5,6) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,6 MSEK (4,4) · Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (1,0) ·…

Läs mer

ADDvise ingår avtal om förvärv av Merit Cables Inc

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har idag ingått avtal med aktieägarna i det amerikanska bolaget Merit Cables Inc. (”Merit Cables”) om förvärv av samtliga aktier i Merit Cables, med planerat tillträde den 1 augusti 2018 (”Förvärvet”). · Köpeskillingen uppgår till 1,35 MUSD (motsvarande cirka 11,9 MSEK) baserat på kassa- och skuldfri basis och erläggs kontant.…

Läs mer

ADDvise obligationsemission fulltecknad – utökar säkerställt obligationslån med 20 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

Den 6 juli 2018 avslutades teckningsperioden avseende ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) utökade obligationslån om högst 20 MSEK. Totalt inkom anmälningar om 20 MSEK, vilket innebär att obligationsemissionen blev fulltecknad. Obligationerna avses emitteras omkring den 19 juli 2018 och avses efter det att tas upp till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Förväntad första…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Merit Cables Inc

Regulatoriskt pressmeddelande

· ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna av Merit Cables Inc. (”Merit Cables”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Merit Cables (allt tillsammans ”Förvärvet”). · Merit Cables producerar och säljer medicintekniska kopplingsprodukter och system. · Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 1,35 MUSD baserat på kassa- & skuldfri basis.…

Läs mer

ADDvise utökar utestående obligationslån

Regulatoriskt pressmeddelande

Den 13 juni 2018 beslutade styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) att utöka Bolagets befintliga obligationslån om högst 240 MSEK med 20 MSEK (”Erbjudandet”).   Bakgrund och motiv ADDvise är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett tiotal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.…

Läs mer

Delårsrapport 2018, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2018 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,4 MSEK (61,9) · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 4,1 MSEK (4,5) · EBITDA för perioden uppgick till 4,1 MSEK (4,0) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,7 MSEK (3,0) · Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (-0,6) ·…

Läs mer

ADDvise betalar tilläggsköpeskilling

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag betalat en tilläggsköpeskilling på 4,9 MSEK till den tidigare ägaren av ADDvise dotterbolag Hettich Labinstrument AB i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet som tecknades i januari 2017. Tilläggsköpeskillingen betalades med bolagets befintliga medel och kostnaden reserverades fullt ut i ADDvise bokslut per första kvartalet 2017. Tilläggsköpeskillingen påverkar ADDvise redovisade…

Läs mer

ADDvise får genombrottsorder värd 3,3 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) amerikanska dotterbolag Surgical Tables Inc har erhållit en order till ett värde av ca 3,3 MSEK. Under 2017 inledde Surgical Tables ett samarbete med ett av världens tre största medtech-företag i syfte att ta fram ett nytt operationsbord för spinalfusionprocedurer. Syftet med utvecklingsprojektet var att minska tidsåtgången och infektionsrisken vid dessa…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 26 april 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

Vinstdisposition  Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -5 923 214 kronor, totalt 48 119 189 kronor, överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet  Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Val av styrelse, revisor samt arvodering  Till styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Rikard Akhtarzand,…

Läs mer

ADDvise offentliggör årsredovisning för 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se (http://www.addvisegroup.se/investor-relations/bolagsstyrning/stammor/)  För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information: Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 14.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7, i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i)       dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är…

Läs mer

ADDvise Groups CFO lämnar sin befattning – rekrytering av ny CFO har inletts

Regulatoriskt pressmeddelande

Anna Hasselgren, CFO på ADDvise Group AB, har valt att lämna sin befattning. Anna kommer att kvarstå som CFO och medlem av ledningsgruppen till den 12 september 2018. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har påbörjats. Anna tillträde sin tjänst 2016. Anna har varit med och drivit igenom en omställning av ADDvise Group till en…

Läs mer

ADDvise får order värd 2,7 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag LabRum AB har tecknat ett avtal med Arcona avseende leverans och montage av inredning och skyddsventilation till laboratorium på Katedralskolan i Uppsala. Leveransen är planerad till februari 2018 och ordern är värd ca 2,7 MSEK. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2017 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 62,3 MSEK (53,2), en ökning med 17,2 % jämfört med samma period föregående år · Orderingången för perioden uppgick till 66,8 MSEK (51,8), en ökning med 28,9 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick…

Läs mer

Preliminär nettoomsättning och EBITDA för 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s intäkter under fjärde kvartalet uppgick preliminärt till 62,3 MSEK (53,2). EBITDA resultatet före kostnader och intäkter av engångskaraktär uppgick till 4,5 MSEK (3,4). EBITDA resultatet uppgick till 2,8 MSEK (4,8). Intäkterna under fjärde kvartalet har varit lägre än våra förväntningar. Det beror dels på att projektverksamheten inom affärsområdet Lab har haft en…

Läs mer

ADDvise säljer produktionsfastighet för 4,75 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Germa har tecknat ett avtal om att sälja en produktionsfastighet som ägs av Germa. Köpare är stockholmsbaserade OXO Förvaltning AB. I samband med försäljningen av fastigheten tecknar Germa ett tioårigt hyresavtal med OXO Förvaltning. Köpeskillingen uppgår till 4,75 MSEK. Fastigheten är sedan tidigare obelånad och affären frigör 4,75 MSEK i…

Läs mer