• en
  • sv

Omvärld och Marknad

ADDvise levererar inredning och utrustning av laboratorier för sjukvården, läkemedelsindustrin och för den medicinska forskningen.

ADDvise levererar inredning och utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter över hela världen. Den globala marknaden för medicinteknik växer, och väntas fortsätta växa med fem procent per år till 2020. En allt större del av forskningen sker i laboratorier, vilket leder till att fler anläggningar byggs, och att befintliga anläggningar moderniseras. En effekt av utvecklingen är att behovet av egenvård ökar. När befolkningen blir större och fler lever längre, förväntas allt fler kunna ta hand om sig själva. Landstingen kan inte ta emot alla och fler måste istället vända sig till privata vårdalternativ. Sammantaget innebär detta att behovet av företag som ADDvise kommer att öka i framtiden. Avgörande för framgång blir om man har rätt produkter och positionerar sig på rätt sätt. För att möta marknadens krav, fokuserar vi på ökad internationalisering, innovativ produktutveckling och attraktiva
helhetslösningar. Med en global verksamhet och bred produktportfölj ökar också möjligheterna till internationell tillväxt när priserna pressas i Sverige och på andra marknader.

Flera intressanta marknader

Det är på de stora laboratorierna runt om i Europa, Asien och USA som de viktiga medicinska framstegen sker. Till dem är ADDvise en pålitlig leverantör av inredning samt mer avancerad utrustning som skyddsventilation och renrum. I Sverige har vi bland annat levererat renrum till Nya Karolinska Solna – ett projekt som avslutades under 2016. På den typen av nyinvesteringar ser vi en ökad efterfrågan.

Asien

I Kina och Indien har tillväxten exploderat de senaste åren, med en allt större och rikare medelklass som följd. Den förbättrade ekonomin ger ändrade levnadsvanor, som inte alltid är hälsofrämjande. Sammantaget gör det att efterfrågan på sjukvård väntas stiga kommande decennier. Kina är en enorm marknad som erbjuder flera möjligheter och utmaningar. En tydlig trend är att stora sjukhus och forskningsanläggningar blir mindre priskänsliga och mer kvalitetsmedvetna. För ADDvise är Kina en högintressant marknad där västerländsk inredning efterfrågas. De senaste åren har vi fått flera viktiga order från AstraZeneca i Kina och sedan 2016 har vi en säljresurs i Shanghai.

USA

Marknaden i USA växer, framförallt ser läget positivt ut för affärsområde Sjukvård och dotterbolaget Surgical Tables, STI som har 90–95 procent av sin marknad i USA. Delar av vårt sortiment drivs av diagnostik, framförallt när det gäller urologi. Inkontinensbesvär orsakas ofta av fetma och ålder, en vanlig kombination i USA som skapar efterfrågan på våra produkter, i första hand Sonestas undersökningsstolar. Under 2016 har dessutom en stark utveckling av USA-dollarn påverkat Sonesta och STI i positiv riktning. Framöver känns den amerikanska marknaden osäker. Det är i nuläget svårt att sia om vilka beslut den nya presidenten kommer att fatta och vilka konsekvenser de får, men klart är att det som händer i USA kommer att påverka den globala marknaden.

Sverige

I södra Sverige har ett forskningskluster vuxit fram de senaste åren. ADDvise är leverantör till flera av anläggningarna och affärsverksamheten utökas efterhand. Utflyttningen av medicinteknikföretag har avtagit och nya företag startas i samma takt som de flyttade utomlands för några år sedan. Samtidigt blir enheterna som byggs allt fler och allt större. Här kan vi som helhetsleverantör erbjuda kompletta lösningar, hela vägen från att rita, bygga och inreda laboratorier till att utrusta dem och komplettera med serviceavtal.

Innovativa tekniska lösningar och produktutveckling

Jakten på kostnadseffektivitet ger även ett stort tryck på innovativa tekniska lösningar. När det inte finns pengar att lägga på personalresurser, ökar kraven att lösa problem med avancerad teknikutveckling. I de fall flera leverantörer säljer samma utrustning är priskonkurrensen hård. Dessutom kan importen påverkas av stigande valutakurser, vilket är ett skäl till att ADDvise satsar på att öka andelen egna produkter. Företag som har kunskap om och anpassar sig till marknadsutvecklingen, utvärderar sina leverantörer, ser över produktutvecklingen och tar fram smarta lösningar har goda möjligheter att lyckas.

Högre krav

Kravbilden på företag inom medicinteknik och forskningsmiljöer blir allt högre, kvalitetsmässigt och regulatoriskt. Idag måste man ha certifierade produkter samt en quality manager och en regulatory manager. Krav ställs även på spårbarhet och redovisning av miljöpåverkan. För en liten aktör kan det vara svårt att leva upp till dessa krav, vilket återigen talar för ADDvise strategi att växa genom förvärv. Sedan 2015 har vi en kvalitetschef och har även byggt upp ett antal stödfunktioner, vilket ger förvärvade bolag en bättre plattform. ADDvise är certifierade enligt de globala kvalitetssystemen ISO 9001 och 14001.

Nya marknader och fortsatt internationalisering

Alla bolag inom ADDvise genomgår en internationalisering som bland annat har sin grund i flera affärer i Kina och i USA. Sonesta och STI är amerikanska bolag som framgångsrikt har satsat på att sprida sina produkter globalt. Under 2016 har Sonesta och STI tecknat avtal gällande distribution av produkter i Mellanöstern, Nordafrika och Argentina. Detta ligger helt i linje med vår ambition att etablera våra produkter på nya marknader och expandera internationellt. Inom affärsområde Lab är vi dock relativt beroende av den svenska marknaden. Här ser vi behov av ökad internationalisering. Möjligheterna är goda då många kunder är internationella aktörer och kan föra våra produkter vidare ut i världen. Det finns även ett behov av ökat fokus på den nordiska marknaden. I de områden där vi distribuerar produkter finns stora leverantörer som uppfattar Norden som en och samma marknad. Vi skulle gärna se oss som en nordisk leverantör med goda möjligheter att utöka distributionsverksamheten på den nordiska marknaden.