Omvärld och Marknad

 

ADDvise levererar helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter över hela världen. Den globala marknaden för medicinteknik växer, och väntas fortsätta växa. ADDvise verkar på en kontracyklisk marknad som drivs av strukturella trender. Dessa strukturella trender är avsedda att driva långsiktig tillväxt för ADDvise och dess marknader.

 

Växande befolkning

Den globala befolkningen förväntas öka med 2 miljarder människor under de närmaste 30 åren. Det är en årlig ökning med ca 83 miljoner människor fram till år 2050. Ökningen beror till stor del på att fler människor överlever till fertil ålder. Stora förändringar i fertilitetsnivåer, ökad urbanisering och snabbare migration kommer att understödja tillväxten ytterligare.

 

Ökad förekomst av kroniska sjukdomar

Åldrande befolkning och beteendeförändringar bidrar till en stadig ökning av kroniska sjukdomar. Växande medelklass och urbanisering innebär en mer stillasittande livsstil, nya matvanor osv. vilket bland annat leder till fetma och diabetes. Tillväxtmarknader förutspås att drabbas hårdast på grund av oproportionerlig befolkningstillväxt och växande medelklass.

 

Åldrande befolkning

Praktiskt taget alla länder i världen upplever en tillväxt av andelen äldre i befolkningen. Åldrande befolkning är en av de största sociala förändringarna under 2000-talet. Länder kommer utsättas för skattemässiga och politiska påfrestningar för att kunna upprätthålla offentliga sjukvårdssystem och socialt skydd för äldre. År 2050 kommer en av sex personer i världen att vara över 65 år. Det är nästan en fördubbling sedan 2019 då siffran var en av elva.

 

Ökade kostnader för sjukvård

Sjukvårdssektorn expanderar snabbare än den totala ekonomin. År 2000-2017 ökade de globala hälsoutgifterna med 3,7% per år medan ekonomin ökade med 3,0% per år. Offentliga utgifter representerar cirka 60% av de globala utgifterna för hälsa och växte med 4,3% per år under 2000 -2017. Globala MedTech-utgifter beräknas till 522 miljarder USD år 2022. En CAGR på 5,2% sedan 2018.

 

Tekniska framsteg och växande investeringar i forskning

Globala FoU-utgifterna nådde ett rekordhögt värde på nästan 1,7 biljoner USD år 2019. Länder stimulerar investeringar i både privat och offentlig sektor genom att sätta nationella FoU-mål. Svenska FoU-utgifter nådde sin högsta nivå på ett decennium under 2019, med en total utgift på 171 miljarder kronor. Sveriges målsättning är FoU-investeringar till 4% av BNP.