• en
  • sv

Förvärvsstrategi

Förvärv är en av de viktigaste komponenterna i ADDvise-koncernens tillväxtstrategi. Syftet med förvärven är att skapa en kritisk volym i de olika branscher som koncernen verkar inom. Genom den kritiska volymen och den industriella logiken i förvärven ska befintliga verksamheter förstärkas och därigenom nya marknadsandelar kunna tas. På kostnadssidan skall sedvanliga synergier uppnås.

Den industriella logiken i förvärven ska skapa långsiktiga värden för bolagets aktieägare. I dagsläget ligger fokus på bolag inom life science sektorn vilket utgör kärnan i ADDvise-koncernen. Inom ramen för strategin är synen på förvärv tämligen opportunistisk.

Styrelsen och management i ADDvise-koncernen har arbetat en längre tid med förvärv. Det gör att kompetensen att identifiera ett bra förvärv och sedan integrera bolaget finns internt. Beredskapen att ta emot såväl inkråm som bolag och bolagsstrukturer är också god.

Betalningsstrukturen som ADDvise-koncernen i huvudsak tillämpar består av en mix av kontanter, aktier och en tilläggsköpeskilling. Betalningsmodellen är till för att dels skapa incitament för säljaren att fortsätta att ta ansvar för utvecklingen i bolaget även efter försäljningen dels för att kunna möta de prisförväntningar som säljaren har.

De bolag som ADDvise tittar på är framförallt mogna bolag inom någorlunda mogna branscher med goda kassaflöden. Förvärvskandidaterna ska verka business-to-business och risknivån i bolagen skall vara relativt låg. Storleken på kandidaterna kan variera med skall inte understiga 20 MSEK i omsättning.