Delårsrapport 2018, 1 januari – 31 mars

2018-05-04   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,4 MSEK (61,9)
  • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 4,1 MSEK (4,5)
  • EBITDA för perioden uppgick till 4,1 MSEK (4,0)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,7 MSEK (3,0)
  • Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (-0,6)
  • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,00 SEK (-0,02)
  • Orderingången för perioden uppgick till 63,5 MSEK (74,0)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 0,5 MSEK (-23,5)

Utvalda finansiella data i sammandrag

TSEK  2018 jan-mar 2017 jan-mar 2017 jan-dec Rullande 12 mån
Nettoomsättning          67 392          61 920       239 914              245 386
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär            4 055            4 484         15 478                15 049
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär %             6,0%             7,2%            6,5%                   6,1%
EBITDA            4 055            4 021         12 142                12 176
EBITDA-marginal %             6,0%             6,5%            5,1%                   5,0%
Rörelseresultat (EBIT)            2 717            2 953           7 635                  7 399
Rörelsemarginal %             4,0%             4,8%            3,2%                   3,0%
Resultat före skatt (EBT)              -271              -679        -10 561               -10 153
Nettomarginal %            -0,4%            -1,1%           -4,4%                  -4,1%
Periodens resultat               102              -628          -5 811                 -5 081
Resultat per aktie före utspädning SEK              0,00             -0,02            -0,14                   -0,12

Kommentar från koncernchefen

Stark tillväxt inom affärsområdet Sjukvård men svag krona pressar nettoresultatet.

Starten på 2018 kom in linje med våra förväntningar och nettoomsättningen om 67,4 MSEK innebar en ökning om 8,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Den försvagade kronan tynger dock bruttomarginalen och nettoresultatet. Den negativa valutaeffekten i kvartalet uppgår till ca 1 MSEK. Trots detta redovisar vi en bra bruttomarginal om 40,7 procent, vilket drivs av en god underliggande produktmarginal där egna produkter i affärsområdet Sjukvård går starkt under kvartalet.

EBITDA i kvartalet uppgick till 4 MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 6 procent. Rensat för negativa valutaeffekter uppgick EBITDA till 5 MSEK och EBITDA-marginalen till ca 7 procent. Fokus under 2018 är lönsamhet, vilket innebär att vi fortsätter vårt arbete med att sänka våra kostnader till en lägre nivå i relation till försäljning men samtidigt behålla den positiva utvecklingen i försäljningen. Ett led i detta är refinansieringen av vårt obligationslån som gjordes under hösten 2017, där vi nu ser sänkta finansieringskostnader.

Orderingången i kvartal ett uppgick till 63,5 MSEK. Det är en försämring jämfört med förra årets första kvartal då orderingången uppgick till 74,0 MSEK. Orderingången i Q1 2017 var extraordinärt hög och präglades av två mycket stora ordrar.

Stark tillväxt inom Sjukvård

Affärsområdet Sjukvård ökade sin försäljning i kvartalet med 50 procent. Den kraftiga ökningen beror dels på att vår amerikanska verksamhet Surgical Tables gått starkt under kvartalet dels på att vårt senaste förvärv, AB Germa, har haft en bra start på året. Övriga bolag inom segmentet levererade även god försäljning och ett viktigt, strategiskt avtal tecknades med ett stort internationellt medtech-bolag i USA.

Sämre försäljning inom projektverksamheten

Inom affärsområdet Lab minskade försäljningen med 8 procent under kvartalet. Den minskade försäljningen låg framförallt inom laboratorieinredning och skyddsventilation. Så som vi tidigare har kommunicerat är detta en volatil marknad, där antalet stora affärer på upphandling fluktuerar starkt mellan kvartalen. Förutom avsaknaden av stora affärer i kvartalet märkte vi även en något svag och avvaktande marknad för övriga bolag inom affärsområdet.

Nya affärsmöjligheter

Under Q1 har arbetet med produktutveckling och lansering av nya produkter fortsatt och under kvartalet lanserade vårt bolag Sonesta marknadens första röntgenbord för stående undersökning av traumapatienter. Under kvartalet lanserades också vårt operationsbord för spinalfusion-operationer. Efter en inledning på året i linje med förväntningar ser jag fram emot att fortsätta utveckla våra aktuella marknadspositioner och att utforska nya affärs- och expansionsmöjligheter under 2018.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

Anna Hasselgren, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se 

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08.45 CET

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…