ADDvise Group publicerar investeringsmemorandum avseende garanterad företrädesemission- Regulatoriskt meddelande

2019-01-16   Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett investeringsmemorandum avseende en garanterad företrädesemission om 24,9 MSEK av units (bestående av en nyemitterad aktie av serie B och en teckningsoption av serie 2019/2021) i Bolaget (”Företrädesemissionen”).  

Investeringsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats www.addvisegroup.se/investor-relations/prospekt-2/ samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/

  

-        Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 17 januari 2019 till den 31 januari 2019

-        Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North mellan den 17 januari 2019 och 29 januari 2019

-        Investerarträff kommer att hållas den 23 januari klockan 18.00 i Mangolds lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm

-        Teaser, anmälningssedlar och annan information om företrädesemissionen kommer att hållas tillgängliga på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna units eller på annat sätt handla med aktier, units eller andra värdepapper i ADDvise. Inbjudan till berörda personer att teckna units i ADDvise sker genom det investeringsmemorandum som ADDvise publicerar den 16 januari 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Japan, Kanada eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ADDvise aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. ADDvise lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.