Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2019/2021 är den 4 februari 2021 - Regulatoriskt meddelande

2021-02-01   Regulatoriskt pressmeddelande

Den 4 februari 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie 2019/2021. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019/2021 pågår till och med den 8 februari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i ADDvise. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 0,65 SEK per aktie av serie B.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie 2019/2021

Utnyttjandeperiod: 25 januari 2021 – 8 februari 2021

Emissionsvolym: 43 042 288 teckningsoptioner av serie 2019/2021. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 43 042 288 aktier och ADDvise tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,65 SEK per aktie av serie B

Sista dag för handel i teckningsoptioner av serie 2019/2021: 4 februari 2021

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 4 februari 2021, alternativt utnyttjas senast den 8 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie 2019/2021 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie 2019/2021 finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.addvisegroup.se, samt Mangolds webbplats, www.mangold.se. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det investeringsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 16 januari 2019. Investeringsmemorandumet och fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns också att tillgå på ovanstående webbadresser.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.addvisegroup.se och på Mangolds hemsida www.mangold.se.  

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ADDvise i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019/2021.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För vidare upplysningar:

Hanna Myhrman, General Counsel
Tel: +46 709 82 92 23
E-post:
hanna.myhrman@addvisegroup.se

 

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…