Delårsrapport 2017, 1 januari – 30 september

2017-10-31   Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,4 MSEK (42,2), en ökning med 12,2 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 0,5 MSEK (2,4)
 • EBITDA för perioden uppgick till 1,2 MSEK (4,8)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,1 MSEK (3,9)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -3,5 MSEK (0,4)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,09 SEK (0,03)
 • Orderingången för perioden uppgick till 42,4 MSEK (33,3), en ökning med 27,3 % jämfört med samma period föregående år

Januari – september 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 177,6 MSEK (142,1), en ökning med 25,0 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 10,6 MSEK (5,9)
 • EBITDA för perioden uppgick till 10,8 MSEK (13,3)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,5 MSEK (10,5)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -3,1 MSEK (0,5)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,09 SEK (0,01)
 • Orderingången för perioden uppgick till 176,5 MSEK (120,0), en ökning med 47,2 % jämfört med samma period föregående år

Utvalda finansiella data i sammandrag

TSEK 2017 jul-sep, se not 1 2016 jul-sep, se not 2 2017 jan-sep, se not 1, 3 2016 jan-sep, se not 2, 4 2016 jan-dec, se not 2, 4 Rullande 12 mån, se not 3
Nettoomsättning 47 390 42 249 177 582 142 084 195 288 230 785
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 486 2 439 10 636 5 865 9 263 14 035
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär % 1,0% 5,8% 6,0% 4,1% 4,7% 6,1%
EBITDA 1 204 4 779 10 784 13 326 18 088 15 546
EBITDA-marginal % 2,5% 11,3% 6,1% 9,4% 9,3% 6,7%
Rörelseresultat (EBIT) 93 3 867 7 492 10 496 14 233 11 229
Rörelsemarginal % 0,2% 9,2% 4,2% 7,4% 7,3% 4,9%
Resultat före skatt (EBT) -3 517 429 -3 128 482 875 -2 736
Nettomarginal % -7,4% 1,0% -1,8% 0,3% 0,4% -1,2%
Periodens resultat -3 752 835 -3 366 -41 310 -3 015
Resultat per aktie före utspädning SEK -0,09 0,03 -0,09 0,01 0,01 -0,09

Noter

Not 1: Effekten av förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under juli – september 2017 var en förbättring av resultatet med 0,7 MSEK, varav 1,0 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv. Effekten av förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under januari – september 2017 var en förbättring av resultatet med 0,1 MSEK, varav 1,0 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv.

Not 2: Effekten av förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under juli – september 2016 var en förbättring av resultatet med 2,3 MSEK, varav 2,5 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv. Effekten av förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under januari – september 2016 var en förbättring av resultatet med 7,5 MSEK, varav 10,5 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv.

Not 3: Hettich Labinstrument AB konsolideras från och med den 1 februari 2017 i ADDvise-koncernen.

Not 4: LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen.

Kommentarer till utvecklingen januari – september 2017

Refinansieringen av obligation 2014 med en ny säkerställd obligation 2017 var mycket lyckad, och tillväxtresan genom förvärv fortsätter.

Försäljning och resultat

Orderingången under årets nio första månader har visat styrka. Den ackumulerade orderingången uppgick per utgången av tredje kvartalet till 176,5 MSEK (120,0) en ökning med 47,2 %. Nettoomsättningen under samma period uppgick till 177,6 MSEK (142,1), en ökning med 25,0 %. Marknaderna som koncernen verkar på visar fortsatt stabil tillväxt men med låga ensiffriga tillväxttal. EBITDA-resultatet före kostnader av engångskaraktär och förvärvskostnader uppgick till 10,6 MSEK (5,9) för årets första nio månader. Resultatet belastas av en svagare USD. Det påverkar i första hand affärsområdet Sjukvårds omsättning och lönsamhet negativt då betydande del av försäljningen sker i USD. USD-försvagningen har eskalerat under året och slår som hårdast i tredje kvartalet.

Tredje kvartalet har visat tillväxt om än i något svagare takt än förväntat. Orderingången uppgick till 42,4 MSEK (33,3) en ökning med 27,3 %. Nettoomsättningen för samma period uppgick till 47,4 MSEK (42,2) en ökning med 12,2%. En av förklaringarna till att orderingången kommer in något svagare än förväntat är längre beslutsprocesser i offentlig sektor i Sverige. I flertalet fall överklagas upphandlingar med en fördröjning i orderingång och intäkter som följd. EBITDA-resultatet före kostnader av engångskaraktär och förvärvskostnader uppgick till 0,5 MSEK (2,4) för tredje kvartalet. Det försämrade resultatet i tredje kvartalet är hänförligt till en svagare USD, en något svagare försäljning än förväntat och att vi i ett par projekt i affärsområdet Lab fått justera ned förväntad projektmarginal. Bruttomarginalen i koncernen under tredje kvartalet 2017 uppgick isolerat till 37,7 %. Under första halvåret 2017 isolerat uppgick bruttomarginalen till 38,8 %.

Förvärv

Refinansieringen av obligation 2014 har varit mycket lyckad. Intresset för ADDvise nya säkerställda obligation 2017 har varit stort och obligationen övertecknades. Totalt tappades 120 MSEK i en obligationsram om 240 MSEK. Räntan på den nya obligationen uppgår till 7,25 % vilket givet samma lånestorlek som föregående obligation sänker räntekostnaderna med 2,4 MSEK. Fjärde kvartalet 2017 kommer att belastas med kostnader av engångskaraktär hänförliga till refinansieringen uppgående till 3,0 MSEK, varav endast 0,9 MSEK är kassaflödespåverkande. Obligation 2014 kommer att återbetalas i november 2017.

ADDvise står väl rustat inför den fortsatta tillväxtresan. Marknaden för förvärv är god även om konjunkturläget i kombination med en stark börs drar upp multiplarna något. Vår nya obligationsram möjliggör ytterligare kompletterande förvärv samtidigt som snitträntan på koncernens lån från och med 1 januari 2018 sjunker markant.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, CEO
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.      


Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…