ADDvise emitterar ett seniort säkerställt obligationslån

2023-05-11   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 1 000 miljoner kronor inom ett ramverk om 2 000 miljoner kronor med en löptid om 3 år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 5,50 procentenheter per år och emitterades till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 26 maj 2023. Obligationsemissionen mottogs väl från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. Pareto Securities AB agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunner i samband med Obligationsemissionen.

Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Befintliga Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). De Befintliga Obligationerna kommer vid en Förtida Inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 103,625 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta upp till (och inklusive) likviddagen för Förtida Inlösen. Bolaget avser utfärda ett meddelande om förtida inlösen den 12 maj 2023.

Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 16:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765 25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Hanna Myhrman, General Counsel

+46 709 82 92 23

hanna.myhrman@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB (publ)

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.