ADDvise emitterar ett seniort säkerställt obligationslån

2023-05-11   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 1 000 miljoner kronor inom ett ramverk om 2 000 miljoner kronor med en löptid om 3 år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 5,50 procentenheter per år och emitterades till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 26 maj 2023. Obligationsemissionen mottogs väl från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. Pareto Securities AB agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunner i samband med Obligationsemissionen.

Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Befintliga Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). De Befintliga Obligationerna kommer vid en Förtida Inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 103,625 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta upp till (och inklusive) likviddagen för Förtida Inlösen. Bolaget avser utfärda ett meddelande om förtida inlösen den 12 maj 2023.

Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 16:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765 25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Hanna Myhrman, General Counsel

+46 709 82 92 23

hanna.myhrman@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB (publ)

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Regulatoriska

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en…

ADDvise förvärvar Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies”) avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske i början av september 2023. Diabetic Supplies omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2023 uppgick…

ADDvise erhåller order till ett värde av 4 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Tecnimont. Ordern avser design och konstruktion av flera renrumsanläggningar som ska användas i ett större industriellt projekt. Ordern har ett värde på cirka 4 MUSD. Tecnimont, som är ett dotterbolag till Maire, är ledade inom integrerade byggtekniska tjänster och entreprenad för komplexa anläggningar…

ADDvise Group rekryterar Oliver Humlen som ny CFO

Regulatoriska

ADDvise rekryterar Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har mer än 10 års erfarenhet från investment banking och kommer närmast från Pareto Securities. Där har han varit verksam inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år varav 6 år som partner. Dessförinnan arbetade Oliver på Barclays i London inom Mergers…