Delårsrapport 2022, 1 januari – 30 juni

2022-07-22   Regulatoriskt pressmeddelande

April - juni 2022

Orderingången för perioden uppgick till 260,9 MSEK (122,8), en ökning med 112,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 22,3 %.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 231,9 MSEK (117,6), en ökning med 97,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 3,1 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 31,8 MSEK (15,5)

EBITDA för perioden uppgick till 34,3 MSEK (15,8)

Periodens resultat uppgick till 19,1 MSEK (0,1)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,11 SEK (0,00)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 20,3 MSEK

Januari - juni 2022

Orderingången för perioden uppgick till 391,7 MSEK (220,3), en ökning med 77,8 %. Organisk tillväxt uppgick till 6,0 %.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 394,3 MSEK (205,4), en ökning med 92,0 %. Organisk tillväxt uppgick till 3,5 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 53,1 MSEK (23,5)

EBITDA för perioden uppgick till 55,5 MSEK (24,6)

Periodens resultat uppgick till 19,1 MSEK (2,6)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,11 SEK (0,02)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 22,1 MSEK

Kommentar från koncernchefen

Ett starkt kvartal med fortsatt tillväxt

Andra kvartalet visade förbättrad efterfrågan jämfört med första kvartalet och orderingången uppgick till 260,9 MSEK (122,8), en tillväxt med 112,5 % jämfört med andra kvartalet 2021. Den organiska tillväxten var stark och landade på 22,3 %.

Nettoomsättningen ökade också under kvartalet och uppgick till 231,9 MSEK (117,6), en tillväxt på 97,1 % jämfört med samma period föregående år. Organiskt var tillväxten 3,1 %.

Vi har arbetat systematiskt med att förbättra våra marginaler. Trots en utmanade miljö med inflation och prisökningar har vi kunnat stärka våra bruttomarginaler. Under kvartalet ökade koncernens bruttomarginal till 60,3 % (44,5). Det är delvis drivet av operationella förbättringar men även till följd av att vi konsoliderat förvärv med högre bruttomarginal.

Den justerade EBITDA-marginalen förstärktes och landade på 13,7 % (13,2) och vi kommer som nämnt i föregående rapport att se en gradvis förbättring av den justerade EBITDA-marginalen under 2022.

Koncernens årstakt uppgår nu till 927,5 MSEK i nettoomsättning proforma rullande 12 månader med ett justerat EBITDA-resultat om 150,1 MSEK vilket innebär en justerad EBITDA-marginal på 16,2 %. Årstakten bygger på att alla förvärvade bolag räknas in på proformabasis rullande 12 månader Q2 2022.

Vår tillväxt sker med förbättrad lönsamhet. Genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt fortsatte vi växa under andra kvartalet och min bedömning är att vi kommer att göra det kontinuerligt under resten av året. Vi hade viss valutamedvind under kvartalet.

De störningar i våra leveranskedjor vi upplevde under inledningen av året och sjukfrånvaron i våra egna produktionsenheter och hos våra underleverantörer som resulterade i att vi behövde hålla högre säkerhetsmarginaler i våra lager har under andra kvartalet delvis avtagit. Vi har även under året avvecklat koncernens faktoringkredit vilket minskat kortfristiga skulder men det har också belastat kassaflödet negativt. Kassaflödena har gått mot att normaliseras under andra kvartalet och kommer fortsätta förbättras när effekterna av omikron och restriktioner helt klingat av. Idag belastas våra kassaflöden med räntekostnader för lån avsedda för förvärv som ännu inte omsatts till EBITDA och kassaflöden. När vår lånefinansiering för förvärv är fullt sysselsatt kommer vi att se tydliga förbättringar i våra kassaflöden.

Med tillträdet av Surplus Diabetics och Seebreath nådde vi under Q2 150 MSEK EBITDA proforma vilket var ett av våra tidigare finansiella mål. De av styrelsen nu uppdaterade beslutade finansiella målen innebär en målsättning att 2022 nå en nettoomsättning proforma om 1 miljard SEK med ett justerat EBITDA-resultat på 200 MSEK, båda proforma rullande 12 månader.

Affärsområdet Sjukvård

Trots fortsatta störningar i leveranskedjorna ökade nettoomsättningen för affärsområdet Sjukvård som uppgick till 170,0 MSEK, en tillväxt på 229,4 % jämfört med Q2 2021 då den uppgick till 51,6 MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 66,0 % (50,2). EBITDA-resultatet uppgick till 33,9 MSEK, en tillväxt jämfört med Q2 2021 då det uppgick till 8,3 MSEK. Tillväxten i kvartalet hålls till viss del tillbaka av framskjuten försäljning inom patienthantering i framförallt USA och fortsatta utmaningar kring materialtillgång och logistik.

Affärsområdet Lab

Bruttomarginalen för affärsområdet Lab uppgick till 45,0 % jämfört med Q2 2021 då den var 40,4 %.

Nettoomsättningen uppgick till 62,0 MSEK (66,1) och EBITDA-resultatet uppgick till 6,1 MSEK (8,2). Efterfrågan på Lab-segmentets produkter var under kvartalet god, men med en ökande variation mellan bolag och geografier, till viss del beroende på starka jämförelsetal. Vi kan konstatera att efterfrågan på marknaden är fortsatt god och min bedömning är att tillväxten successivt kommer att öka under årets två sista kvartal.

Förvärv

Under april genomförde vi vårt största förvärv hittills, Surplus Diabetics som har en fin plattform på den amerikanska diabetesmarknaden, en marknad där behoven är stora och som växer. I maj tillträdde vi även Seebreath, en ledande leverantör av koldioxidmätare vid intubering i akutsjukvården. Det är ett mindre förvärv men med en stark marknadsposition och fina marginaler.

Vi fortsätter arbeta med vår disciplinerade förvärvsstrategi och utvärderar enbart bolag inom lab och sjukvård. Alla bolag vi utvärderar ska dessutom vara viktade mot strukturella demografiska förändringar vilket gör vår underliggande verksamhet konjunkturokänslig. Utgångspunkten i våra bolags verksamheter är att rädda och förlänga människors liv vilket vi är mycket stolta över.

Trots ökad osäkerhet ser vi förvärvsklimatet under resten av 2022 som fortsatt bra. Prissättningen på bolag i de segment och geografier vi är verksamma inom är fortsatt attraktiva. Det gör att vi har goda möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa givet en fungerande kapitalmarknad. Vi har en hög aktivitet i våra förvärvsprocesser och jobbar kontinuerligt med att stärka vår kapacitet, vilket ger oss goda förutsättningar för fortsatta värdeskapande förvärv.

Framtida utveckling

Vi verkar på en mycket stor och växande marknad och vi har ett starkt erbjudande. Vi har fortsatt 2022 med att arbeta hårt med befintliga och nytillkomna bolag, och en förvärvspipeline med goda framtidsutsikter. Störningarna i leverantörskedjorna och den stigande inflationen bidrar till en ökad affärsrisk framöver, men det starka andra kvartalet till en trygghet kring försäljnings- och resultatutvecklingen i närtid.

Vår affärsidé är att förbättra, förlänga och rädda människors liv och göra det på ett lönsamt och hållbart sätt. Som en del i det arbetet har styrelsen antagit hållbarhetsmål till 2030 som tillsammans med våra finansiella mål styr bolaget mot en långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt.

ADDvise långsiktiga intäktstillväxt drivs främst av demografiska förändring med en växande åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och större investeringar i hälsa, sjukvård samt forskning och utveckling. Vår affärsmodell har historiskt visat mycket god motståndskraft och våra dotterbolags VDar är skickliga på att navigera under utmanande marknadsförhållanden. Koncernens decentraliserade struktur med snabba och flexibla bolag, tillsammans med en stark orderstock, utgör en stabil plattform för fortsatt långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, CFO

Tel 070-441 84 48, e-post: sebastian.robson@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2022 kl. 08.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva CliniChain Holding B.V.

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i CliniChain Holding B.V. (”CliniChain”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i CliniChain. CliniChain är en snabbväxande internationell leverantör av medicinteknisk utrustning till kliniska studier. Bolaget erbjuder skräddarsydda lösningar för hyra och köp av medicinteknisk utrustning som anpassas till respektive fas i kliniska studier.…

ADDvise erhåller order till ett värde av 640 000 USD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Hortman Health Care Investment LLC, ett investmentbolag inom den privata sjukvårdssektorn baserat i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde av cirka 640000 USD och avser design- och konstruktion av ett stamcellslabb för en klinik i Dubai i Förenade Arabemiraten. Leverans av ordern är…

Delårsrapport 2022, 1 januari – 30 juni

Regulatoriska

April - juni 2022 Orderingången för perioden uppgick till 260,9 MSEK (122,8), en ökning med 112,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 22,3 %. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 231,9 MSEK (117,6), en ökning med 97,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 3,1 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 31,8 MSEK (15,5) EBITDA för perioden uppgick…

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 2,4 MEUR

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Helsingfors Universitetssjukhus i Finland avseende leverans och installation av digital röntgenutrustning till ett totalt värde av cirka 2,4 MEUR. Leveranserna beräknas att ske under år 2022 och 2023.  Enligt finsk upphandlingsrätt kan tilldelningsbeslutet överklagas direkt till den upphandlande enheten inom två veckor från…