Delårsrapport 2019, 1 januari – 31 mars – Regulatorisk information

2019-04-25   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 76,6 MSEK (67,4), en ökning med 13,6 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 7,1 MSEK (4,1), en ökning med 75,3 % jämfört med samma period föregående år

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4,5 MSEK (2,7), en ökning med 64,7 % jämfört med samma period föregående år

Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (0,1)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Orderingången för perioden uppgick till 84,4 MSEK (63,5), en ökning med 33,0 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,5 MSEK (-0,4)

Kommentar från koncernchefen

Starkt första kvartal 2019 med 13,6 % omsättningsökning och 75,3 % EBITDA-ökning.

Vi har sett en positiv start på 2019 med kraftig tillväxt i kvartalet. Båda affärsområdena har haft stark orderingång. Under första kvartalet uppgick orderingången till 84,4 MSEK, jämfört med 63,5 MSEK för samma period föregående år. Det är en ökning med 33 procent, varav 20 procent hänför sig till organisk tillväxt.

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 76,5 MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4 procent. EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till 7,1 MSEK jämfört med 4,1 MSEK för motsvarande kvartal föregående år. EBITDA-marginalen närmar sig vårt långsiktiga finansiella mål om 10 procents EBITDA-marginal. Min förhoppning är att vi kan göra ytterligare marginalframsteg under året.

Den förbättrade EBITDA-marginalen är ett resultat av ökad nettoomsättning och effektivare kostnadskontroll. Summan av övriga externa kostnader, personalkostnader och övriga rörelsekostnader (OPEX) för kvartalet var 24,2 MSEK jämfört med 24,5 MSEK för samma kvartal förra året dvs en minskning med 1 procent. Exklusive förvärv är OPEX 22,9 MSEK, en minskning med 7 procent. I summan för första kvartalet 2019 ingår Merit Cables Inc, som förvärvades 2018, konsolideras i koncernen från augusti 2018.

Som ett led i att skapa en starkare balansräkning finansierades vårt senaste förvärv med en företrädesemission. Genom den stärkta balansräkningen och det förbättrade EBITDA-resultatet har vi tagit flera steg mot vårt mål om en nettoskuldsättning som inte överstiger 3 x EBITDA. Vid utgången av 2017 uppgick nettoskuldsättningen i relation till EBITDA till 12 gånger. Vid utgången av 2018 till 10 och på rullande 12 månader per utgången av Q1 till 8. Jag är även nöjd med att kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under kvartalet till 2,5 MSEK (-0,4). Vi arbetar nu mer systematiskt med att stärka koncernens kassaflöde.

Affärsområdet Sjukvård

Affärsområdet Sjukvård fortsätter att leverera goda resultat och har överträffat våra förväntningar i kvartalet. Samarbetet med våra partners i Nordamerika har fördjupats under perioden och vi förväntar oss att det utvecklas ytterligare under det kommande året.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 37,9 MSEK jämfört med 27,5 MSEK för motsvarande kvartal föregående år, vilket är en ökning med 10 procent. Den organiska tillväxten bidrog med 3,8 MSEK i ökad nettoomsättning under kvartalet i dotterbolag ägda under hela 2018. 2018 års nyförvärv Merit Cables bidrog med totalt 6,6 MSEK i tillväxt under kvartalet. Försäljningen inom produktlinjen Sonesta fortsätter att vara stark, med en ökning med 52 procent under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. En majoritet av försäljningen inom affärsområdet sker på marknader utanför Norden, där den nordamerikanska marknaden dominerar och fortsätter att växa.

Affärsområdet Lab

Lab hade ett utmanande avslut på 2018 men gör i gengäld en bra vändning av trenden i första kvartalet 2019. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 38,6 MSEK, jämfört med 39,8 MSEK för samma kvartal förra året. Det är något svagare än föregående år men samtidigt tillbaka på lönsamhet igen. Bruttomarginalen och resultatet i affärsområdet påverkades negativt av den svaga kronan mot Euron då stora delar av inköpen görs i Euro. Sannolikt kommer vi se en fortsatt marginalpress fram till början av tredje kvartalet 2019. Därefter har vi större möjlighet att kompensera oss för den svagare svenska kronan.

Förvärv

I februari tecknades avtal om förvärv av det finska medtech-bolaget Sonar Oy som kommer att konsolideras i koncernen från och med den 1 april 2019. Koncernen har under 2017 och 2018 expanderat med tre dotterbolag och det gläder mig att se de resultat de har bidragit med. Jag ser fram emot 2019 och vad Sonar Oy kommer att tillföra koncernen. Förvärvsstrategin fortsätter att vara central för ADDvise och 2019 ser ut att bli ett spännande år då listan på potentiella förvärv är välfylld.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.