Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 26 april 2018

2018-04-26   Regulatoriskt pressmeddelande

Vinstdisposition 

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -5 923 214 kronor, totalt 48 119 189 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet 

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse, revisor samt arvodering 

Till styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson, Fredrik Celsing och Meg Tivéus. Staffan Torstensson omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Magnus Thorling fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 165 000 kronor till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor till i bolaget övrig icke anställd ledamot och att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode skulle utgå till valberedningens ledamöter. Arvodet är oförändrat från föregående år.

Det beslutades att godkänna väsentligen samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2017. Det beslutades vidare att godkänna väsentligen samma procedur för utseende av valberedningens ledamöter som tillämpats i bolaget det senaste året.

Ändring av bolagsordningen

Det beslutades att ändra bolagsordningen avseende verksamhetsföremål, gränser för antalet aktier och aktiekapital samt vissa mindre tekniska och redaktionella justeringar i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom bolagsordningens gränser.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD,
+46 765-25 90 71,
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se. 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…