Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 26 april 2018

2018-04-26   Regulatoriskt pressmeddelande

Vinstdisposition 

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -5 923 214 kronor, totalt 48 119 189 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet 

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse, revisor samt arvodering 

Till styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson, Fredrik Celsing och Meg Tivéus. Staffan Torstensson omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Magnus Thorling fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 165 000 kronor till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor till i bolaget övrig icke anställd ledamot och att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode skulle utgå till valberedningens ledamöter. Arvodet är oförändrat från föregående år.

Det beslutades att godkänna väsentligen samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2017. Det beslutades vidare att godkänna väsentligen samma procedur för utseende av valberedningens ledamöter som tillämpats i bolaget det senaste året.

Ändring av bolagsordningen

Det beslutades att ändra bolagsordningen avseende verksamhetsföremål, gränser för antalet aktier och aktiekapital samt vissa mindre tekniska och redaktionella justeringar i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom bolagsordningens gränser.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD,
+46 765-25 90 71,
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se. 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Regulatoriska

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en…

ADDvise förvärvar Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies”) avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske i början av september 2023. Diabetic Supplies omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2023 uppgick…

ADDvise erhåller order till ett värde av 4 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Tecnimont. Ordern avser design och konstruktion av flera renrumsanläggningar som ska användas i ett större industriellt projekt. Ordern har ett värde på cirka 4 MUSD. Tecnimont, som är ett dotterbolag till Maire, är ledade inom integrerade byggtekniska tjänster och entreprenad för komplexa anläggningar…

ADDvise Group rekryterar Oliver Humlen som ny CFO

Regulatoriska

ADDvise rekryterar Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har mer än 10 års erfarenhet från investment banking och kommer närmast från Pareto Securities. Där har han varit verksam inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år varav 6 år som partner. Dessförinnan arbetade Oliver på Barclays i London inom Mergers…