ADDvise obligationsemission övertecknad – emitterar säkerställt obligationslån om 120 MSEK

2017-10-10   Regulatoriskt pressmeddelande

Den 6 oktober 2017 avslutades teckningsperioden avseende ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) obligationslån.  Det ursprungliga erbjudandet uppgick till 100 MSEK med en obligationsram om maximalt 240 MSEK (”Erbjudandet”). Då Erbjudandet övertecknades har styrelsen beslutat att utnyttja sin rätt att emittera och tilldela obligationer om totalt 120 MSEK. Totalt inkom anmälningar om cirka 133 MSEK från 2 093 antal investerare.

Första dagen för handel har bestämts till den 13 oktober 2017.

Emissionen i sammandrag

•    Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet kommer att återbetalas i oktober 2022.

•    Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 7,25 procent. Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.

•    Säkerhet för obligationslånet är aktier i dotterbolagen Hettich Labinstrument AB och Surgical Tables Inc.

Handelsbeteckning och ISIN-kod 

Obligationernas handelsbeteckning kommer att vara ADDVISE 002 och obligationernas ISIN-kod är SE0010298166.

Finansiella och legala rådgivare

Avanza och Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Baker McKenzie är legala rådgivare till ADDvise.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 16.30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…