Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 juni

2018-07-26   Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,6 MSEK (68,3)
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 4,1 MSEK (5,7)
 • EBITDA för perioden uppgick till 4,1 MSEK (5,6)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,6 MSEK (4,4)
 • Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (1,0)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 SEK (0,02)
 • Orderingången för perioden uppgick till 67,3 MSEK (60,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,7 MSEK (-0,7)

Januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 135,0 MSEK (130,2)
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 8,1 MSEK (10,2)
 • EBITDA för perioden uppgick till 8,1 MSEK (9,6)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,4 MSEK (7,4)
 • Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (0,4)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 SEK (0,01)
 • Orderingången för perioden uppgick till 130,8 MSEK (134,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,3 MSEK (-2,6)

Kommentar från koncernchefen

Avsaknad av större affärer under första halvåret tynger omsättningen i kvartalet, men kompenseras av högre bruttomarginal.

Orderingången i kvartalet uppgick till 67,3 MSEK, vilket innebar en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Förra årets extremt starka orderingång i Q1 gör dock jämförelsetalen för nettoomsättning tuffa. Förskjutningen i beslut i flera större affärer under Q2 pressar nettoomsättningen. Nettoomsättningen för koncernen uppgick i Q2 till 67,6 MSEK, vilket innebar en minskning med 1 procent jämfört med Q2 2017. Förändringen i kund- och projektmix inom affärsområdet Lab tillsammans med prishöjningar inom båda affärsområdena innebär dock en förstärkt bruttomarginal i kvartalet till 40,6 procent från 39,3 procent i Q2 2017. Detta trots att koncernen har fortsatt valutamotvind med en svag SEK mot Euro.

Affärsområdet Sjukvård
Affärsområdet Sjukvård fortsätter att gå starkt och nettoomsättningen för Q2 uppgick till 24,7 MSEK, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är både driven av vårt senaste förvärv, AB Germa, samt vårt dotterbolag Sonesta Medical AB. Sedan lanseringen av Sonestas egenutvecklade produktportfölj inom patientpositionering för gynekologi och urologi under 2016 har vi sett en successivt ökad efterfrågan på Sonestas produkter. Ökningen har varit störst mot den nordamerikanska marknaden och det är den ökningen som driver tillväxtökningen.

Affärsområdet Lab
Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick i Q2 till 42,9 MSEK, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Så som tidigare nämnts kommer majoriteten av omsättningen i Lab från projektverksamhet framförallt inom laboratorieinredning och skyddsventilation, vilket är en volatil marknad. Trenden vi såg i Q1 fortsätter in i Q2 där besluten för flera större affärer har försenats, vilket får en negativ effekt på nettoomsättningen.

Fokus på lönsamhet
Målsättning för vårt arbete är att skapa tillväxt under lönsamhet med en minskad skuldsättning i förhållande till EBITDA. Kostnadsbesparingsprogrammet som sjösattes under 2016 har sänkt koncernens kostnader, exklusive nya förvärv, med 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Även effekterna av det nya obligationslånet som upptogs hösten 2017, med en sänkt räntenivå från 10,0 procent till 7,25 procent, syns tydligt i resultatet. Detta har fått en positiv effekt på kassaflödet från den löpande verksamheten, som i kvartalet uppgår till 0,7 MSEK. Det är första gången på åtta kvartal som den löpande verksamheten uppvisar ett positivt kassaflöde.

Förvärv
Vi arbetar aktivt med att utveckla våra befintliga bolag och att attrahera nya spännande verksamheter till vår koncern. Efter kvartalets slut, den 24 juli, förvärvade vi Merit Cables Inc till affärsområdet Sjukvård. Tillträde planeras till 1 augusti. Merit Cables är baserat i USA och producerar medicintekniska kablar och kopplingssystem. Bolaget har en bred kundbas som tillför en omsättning om cirka 23 MSEK på årsbasis och innebär att vi breddar vårt produktutbud inom affärsområdet Sjukvård. Vi stärker också vår närvaro och plattform på den viktiga USA-marknaden.

Vår affärsmodell står fast och vi fortsätter vårt metodiska arbete med att bygga en långsiktig, sund och lönsam verksamhet inom våra två affärsområden Lab och Sjukvård.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Rikard Akhtarzand, CEO
Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Anna Hasselgren, CFO
Tel 08-128 766 03, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.


Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…