Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 juni

2018-07-26   Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,6 MSEK (68,3)
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 4,1 MSEK (5,7)
 • EBITDA för perioden uppgick till 4,1 MSEK (5,6)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,6 MSEK (4,4)
 • Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (1,0)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 SEK (0,02)
 • Orderingången för perioden uppgick till 67,3 MSEK (60,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,7 MSEK (-0,7)

Januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 135,0 MSEK (130,2)
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 8,1 MSEK (10,2)
 • EBITDA för perioden uppgick till 8,1 MSEK (9,6)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,4 MSEK (7,4)
 • Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (0,4)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 SEK (0,01)
 • Orderingången för perioden uppgick till 130,8 MSEK (134,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,3 MSEK (-2,6)

Kommentar från koncernchefen

Avsaknad av större affärer under första halvåret tynger omsättningen i kvartalet, men kompenseras av högre bruttomarginal.

Orderingången i kvartalet uppgick till 67,3 MSEK, vilket innebar en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Förra årets extremt starka orderingång i Q1 gör dock jämförelsetalen för nettoomsättning tuffa. Förskjutningen i beslut i flera större affärer under Q2 pressar nettoomsättningen. Nettoomsättningen för koncernen uppgick i Q2 till 67,6 MSEK, vilket innebar en minskning med 1 procent jämfört med Q2 2017. Förändringen i kund- och projektmix inom affärsområdet Lab tillsammans med prishöjningar inom båda affärsområdena innebär dock en förstärkt bruttomarginal i kvartalet till 40,6 procent från 39,3 procent i Q2 2017. Detta trots att koncernen har fortsatt valutamotvind med en svag SEK mot Euro.

Affärsområdet Sjukvård
Affärsområdet Sjukvård fortsätter att gå starkt och nettoomsättningen för Q2 uppgick till 24,7 MSEK, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är både driven av vårt senaste förvärv, AB Germa, samt vårt dotterbolag Sonesta Medical AB. Sedan lanseringen av Sonestas egenutvecklade produktportfölj inom patientpositionering för gynekologi och urologi under 2016 har vi sett en successivt ökad efterfrågan på Sonestas produkter. Ökningen har varit störst mot den nordamerikanska marknaden och det är den ökningen som driver tillväxtökningen.

Affärsområdet Lab
Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick i Q2 till 42,9 MSEK, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Så som tidigare nämnts kommer majoriteten av omsättningen i Lab från projektverksamhet framförallt inom laboratorieinredning och skyddsventilation, vilket är en volatil marknad. Trenden vi såg i Q1 fortsätter in i Q2 där besluten för flera större affärer har försenats, vilket får en negativ effekt på nettoomsättningen.

Fokus på lönsamhet
Målsättning för vårt arbete är att skapa tillväxt under lönsamhet med en minskad skuldsättning i förhållande till EBITDA. Kostnadsbesparingsprogrammet som sjösattes under 2016 har sänkt koncernens kostnader, exklusive nya förvärv, med 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Även effekterna av det nya obligationslånet som upptogs hösten 2017, med en sänkt räntenivå från 10,0 procent till 7,25 procent, syns tydligt i resultatet. Detta har fått en positiv effekt på kassaflödet från den löpande verksamheten, som i kvartalet uppgår till 0,7 MSEK. Det är första gången på åtta kvartal som den löpande verksamheten uppvisar ett positivt kassaflöde.

Förvärv
Vi arbetar aktivt med att utveckla våra befintliga bolag och att attrahera nya spännande verksamheter till vår koncern. Efter kvartalets slut, den 24 juli, förvärvade vi Merit Cables Inc till affärsområdet Sjukvård. Tillträde planeras till 1 augusti. Merit Cables är baserat i USA och producerar medicintekniska kablar och kopplingssystem. Bolaget har en bred kundbas som tillför en omsättning om cirka 23 MSEK på årsbasis och innebär att vi breddar vårt produktutbud inom affärsområdet Sjukvård. Vi stärker också vår närvaro och plattform på den viktiga USA-marknaden.

Vår affärsmodell står fast och vi fortsätter vårt metodiska arbete med att bygga en långsiktig, sund och lönsam verksamhet inom våra två affärsområden Lab och Sjukvård.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Rikard Akhtarzand, CEO
Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Anna Hasselgren, CFO
Tel 08-128 766 03, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.


Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska