Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ) - Regulatoriskt meddelande

2021-02-23   Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 23 april 2021 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Rikard Akhtarzand, Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Erland Pontusson samt nyval av Johanne Louise Brændgaard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson.

Johanne Louise Brændgaard har en masterexamen i International Business Economics från Aalborg University i Danmark. Johanne Louise Brændgaard har lång erfarenhet inom internationell försäljning, marknadsföring och produktionsledning inom medtech-branschen från positioner inom Cook Medical och Getinge. Johanne Louise Brændgaard är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på ADDvise Groups webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2021 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2021.

I ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2021 ingår Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), utsedd av Rikard Akhtarzand i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag, Per Åhlgren i egenskap av aktieägare genom bolag samt Magnus Vahlquist i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag samt Staffan Torstensson, styrelseordförande i ADDvise Group, såsom föredragande och sammankallande. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter cirka 47 procent av rösterna i bolaget.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…