Vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare har åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt ca 15,5 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2021

2021-01-20   Regulatoriskt pressmeddelande

Nedan angivna styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har oåterkalleligt åtagit sig att utnyttja sammanlagt 23 813 195 teckningsoptioner av serie 2019/2021, vilket motsvarar sammanlagt cirka 55% av teckningsoptionerna av serie 2019/2021 (”Teckningsoptionerna”). Teckningen innebär att ADDvise kommer att tillföras en emissionslikvid om minst 15,5 MSEK. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 25 januari 2021 till och med den 8 februari 2021. Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje innehavd teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i ADDvise för 0,65 SEK per aktie.

  • VD, styrelseledamot tillika större aktieägare, Rikard Akhtarzand, har åtagit sig att privat och genom bolag utnyttja samtliga sina 3 428 508 Teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 2 228 530 SEK.
  • Styrelseledamot, Erland Pontusson, har åtagit sig att privat utnyttja samtliga sina 58 839 Teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 38 245 SEK.
  • Styrelseordförande tillika större aktieägare, Staffan Torstensson, har åtagit sig att privat och genom bolag utnyttja samtliga sina 220 000 Teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 143 000 SEK.
  • Större aktieägare, Per Åhlgren, har åtagit sig att privat och genom bolag utnyttja samtliga sina 13 781 076 Teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 8 957 699 SEK.
  • Större aktieägare, Magnus Vahlquist, har åtagit sig att privat utnyttja samtliga sina 6 324 772 Teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 4 111 102 SEK.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna inkluderades i det investeringsmemorandum som offentliggjordes i samband med emissionen som offentliggjordes den 12 december 2018. Investeringsmemorandumet finns också tillgängligt på www.addvisegroup.se.

Notera att de Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 4 februari 2021, alternativt utnyttjas senast den 8 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina Teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina Teckningsoptioner.
 

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ADDvise i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019/2021.
 

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post:
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2021 kl. 08.30 CET.

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…