Delårsrapport 2019, 1 januari – 30 september

2019-10-22   Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 79,1 MSEK (59,9), en ökning med 32,1 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 6,7 MSEK (1,7), en ökning med 297,2 % jämfört med samma period föregående år

Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-3,5)

Periodens justerade resultat uppgick till -2,5 (-3,1)

Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (-4,1)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,03 SEK (-0,09)

Orderingången för perioden uppgick till 78,0 MSEK (55,9), en ökning med 39,4 % jämfört med samma period föregående år

Januari – september 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 248,2 MSEK (194,9), en ökning med 27,4 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 21,1 MSEK (9,8), en ökning med 115,1 % jämfört med samma period föregående år

Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,5 MSEK (-4,1)

Periodens justerade resultat uppgick till -2,1 (-3,9)

Periodens resultat uppgick till -4,2 (-4,9)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,05 SEK (-0,11)

Orderingången för perioden uppgick till 257,9 MSEK (186,7), en ökning med 38,1 % jämfört med samma period föregående år

Kommentar från koncernchefen

Koncernens starkaste tredje kvartal hittills med en organisk orderingångstillväxt på 14 procent. EBITDA uppgick till 6,7 MSEK i tredje kvartalet 2019, vilket är en förbättring med 297 procent jämfört med samma kvartal 2018.

Orderingången under tredje kvartalet var mycket stark, vilket i kombination med fortsatt noggrann kostnadskontroll gav en EBITDA-marginal under tredje kvartalet 2019 om 8,4 procent, att jämföra med 2,8 procent för samma period förra året. Ett steg framåt mot vårt långsiktiga finansiella mål om 10 procent EBITDA-marginal på årsbasis.

Under tredje kvartalet uppgick orderingången i koncernen till 78,0 MSEK jämfört med 55,9 MSEK för motsvarande period förra året, vilket är en ökning med 39 procent. Den organiska tillväxten av orderingången uppgick till 14 procent. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 79,1 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Exklusive förvärv var detta en minskning med 3 procent, främst beroende på att den förväntade tillväxten på marknaden för affärsområdet Lab inte kunde realiseras under kvartalet.

Justerat EBITDA för kvartalet uppgick till 6,7 MSEK, jämfört med 2,6 MSEK för motsvarande kvartal förra året. Den justerade EBITDA-marginalen uppgår till 8,5 procent, vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående års EBITDA-marginal på 4,4 procent under kvartalet. Koncernens OPEX i jämförbara enheter minskade med 17 procent under tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. En minskning med 3,8 MSEK. Periodens resultat för årets tredje kvartal uppgick till -2,5 MSEK jämfört med -4,1 MSEK för motsvarande kvartal förra året.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 49,5 MSEK under kvartalet jämfört med 29,6 MSEK för motsvarande kvartal förra året, vilket är en ökning med 67 procent. Exklusive effekten av förvärv var årets minskning 4 procent. Orderingången för affärsområdet under kvartalet uppgick till 50,2 MSEK vilket är en organisk tillväxt om 26 %. Marknadstillväxten, främst i Sverige, var långsammare än väntat under sommaren. Försäljningen i Nordamerika balanserade denna effekt i viss utsträckning och fortsätter att driva utvecklingen inom segmentet. Vårt senaste förvärv Sonar fortsätter att utvecklas bra och i linje med förväntningarna. Vi räknar med att det sista kvartalet kommer att vara särskilt starkt för verksamheten.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 29,7 MSEK under kvartalet jämfört med 30,3 MSEK för motsvarande kvartal förra året. Trots den svagare försäljningen fortsätter den positiva trenden från första halvåret. Orderingången för affärsområdet under kvartalet uppgick till 27,8 MSEK vilket är en organisk tillväxt om 2 %. Även om resultatet inom affärsområdet påverkades negativt på grund av marknadens volatilitet under årets andra kvartal, är det mycket glädjande att se en positiv utveckling under årets tredje kvartal jämfört med samma period föregående år. Omorganisationen av affärsområdet Lab är nu genomförd och kostnadsbesparingarna börjar visa sig. Alla företag inom affärsområdet Lab är baserade i Norden.

Förvärv

När vi ser fram emot det fjärde och sista kvartalet ser vi att vår portfölj av företag fortsätter att leverera. Förvärvsstrategin är central för koncernens långsiktiga framgång och vi upprätthåller en sund och intressant pipeline av potentiella kandidater.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.