ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Graham Medical Technologies, L.L.C.

2021-05-10   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Graham Medical Technologies, L.L.C. (”GraMedica”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i GraMedica.

GraMedica är specialiserat på utveckling av ortopediska implantat och stentar för fot och ankelkirurgi. Sedan GraMedica grundades 2003 har bolaget utvecklat en portfölj av flera patenterade fot- och fotledsimplantat, bl.a. storsäljaren HYPROCURE®. Implantaten är utformade för att korrigera fot och ankelproblem hos patienter och används av ortopediska läkare världen över.

GraMedica har sitt huvudkontor i Michigan, USA, och distribuerar sina produkter i USA, Europa och Asien. Bolaget har också ett försäljningskontor i Shanghai, Kina. Omsättning för räkenskapsåret 2020 uppgick till cirka 3,35 MUSD med ett justerat rörelseresultat om cirka 0,85 MUSD.

Köpeskilling för GraMedica uppgår till 5,80 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 4,00 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 0,90 MUSD vardera förutsatt att säljaren uppnår i förväg fastställda mål. Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och lån. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2021. 

Transaktionen är villkorad genomförd due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Aktieöverlåtelseavtal är planerat att ingås under Q2 2021 och tillträde är planerat under Q3 2021.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 08.00 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                    

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…