Bokslutskommuniké 2020, 1 januari - 31 december

2021-02-25   Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober - december 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 96,8 MSEK (101,7)

EBITDA för perioden uppgick till 16,3 MSEK (9,6)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 12,6 MSEK (6,2)

Periodens resultat uppgick till 6,0 MSEK (8,3)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,05 SEK (0,07)

Orderingången för perioden uppgick till 94,9 MSEK (93,6)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 25,0 MSEK (15,6)

Januari - december 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 358,5 MSEK (349,9)

EBITDA för perioden uppgick till 46,2 MSEK (30,7)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 34,3 MSEK (18,6)

Periodens resultat uppgick till 14,6 MSEK (4,0)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,12 SEK (0,04)

Orderingången för perioden uppgick till 401,2 MSEK (351,5)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 56,9 MSEK (11,2)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,02 SEK per aktie (0,00)

Kommentar från koncernchefen

ADDvise välbalanserade produktportfölj gör att vi kan se tillbaka på ett 2020 präglat av stark lönsamhet och kraftigt förbättrat kassaflöde, och styrelsen föreslår en utdelning till ADDvise aktieägare.

I det fjärde kvartalet såg vi en stark avslutning av året trots turbulensen och osäkerheten på marknaden under året. För helåret 2020 uppgick försäljningen till 358,5 MSEK och EBITDA-marginalen till 12,9 procent, vilket gör 2020 till ADDvise starkaste år hittills. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,9 MSEK 2020, en ökning med 408,4 procent jämfört med 2019 då den var 11,2 MSEK.

Under fjärde kvartalet såg vi början på en normaliserad marknad med en ökad efterfrågan på våra produkter. Sjukvården har långsamt gått över till att öka antalet planerade ingrepp utöver vården av covid-19-patienter, och våra nordamerikanska dotterbolag som påverkats mest negativt under pandemin avslutade året positivt.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 96,8 MSEK, jämfört med 101,7 MSEK för fjärde kvartalet förra året. En avtagande försäljning av corona-relaterade produkter har inte fullt ut kunnat balanseras av en återhämtning av våra kärnprodukter även om trenden går i rätt riktning. Orderingången under fjärde kvartalet uppgick dock till 94,9 MSEK, jämfört med 93,6 MSEK under samma period förra året, vilket gav en organisk tillväxt på 1,3 procent.

EBITDA-marginalen under fjärde kvartalet uppgick till 16,8 procent, jämfört med 9,4 procent under motsvarande kvartal förra året. För helåret uppgick EBITDA-marginalen till 12,9 procent. Mot bakgrund av gruppens starka resultat uppdaterade ADDvise styrelse under det fjärde kvartalet det långsiktiga EBITDA-målet från 10 procent till 15 procent. Vi är mycket glada att se att våra ansträngningar för att maximera aktieägarvärde ger resultat på vår lönsamhet. Vi fokuserar nu på att nå vårt nya långsiktiga EBITDA-mål på helårsbasis de kommande åren.

Nettoresultatet för fjärde kvartalet var fortsatt starkt. Resultatet efter skatt uppgick till 6,0 MSEK, vilket ska jämföras med 8,3 MSEK under samma period föregående år. Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 14,6 MSEK, jämfört med 4,0 MSEK under samma period föregående år.

Under årets fjärde kvartal fortsatte vår resa mot att nå våra övriga långsiktiga finansiella mål. Vi är särskilt nöjda med de framsteg vi gjort för att optimera vår kapitalstruktur. Vår nettoskuld i relation till EBITDA uppgick till 3,3 gånger i slutet av 2020. I slutet av 2019 uppgick nettoskulden i relation till EBITDA till 6,0 gånger, vilket innebär att vi har sett en betydande förbättring. Vårt långsiktiga finansiella mål är att nå en nettoskuld i relation till EBITDA på 3,0 gånger. Om vi lägger till de likvida medel som koncernen erhöll i februari 2021 vid nyemission av aktier av serie B efter utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021, skulle vi ha nått målet med en proforma nettoskuld i relation till EBITDA på 2,8 gånger.

Kassaflödet förbättrades jämfört med samma period förra året, delvis på grund av det starka resultatet, men också på grund av fokusering på optimering av vårt rörelsekapital. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt under kvartalet och uppgick till 25,0 MSEK, jämfört med 15,6 MSEK under samma period föregående år.

Mot bakgrund av fortsatta förbättringar av lönsamhet och kassaflöde under året är det styrelsens bedömning att ADDvise kan lämna utdelning till sina aktieägare.

Koncernens OPEX fortsätter att vara i fokus. I jämförbara enheter minskade koncernens OPEX med 3,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 59,8 MSEK under fjärde kvartalet, vilket är en minskning med 8,5 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, då den uppgick till 65,3 MSEK. I gengäld uppvisade affärsområdet en synnerligen stark EBITDA-marginal om 19,6 procent.

De försäljningstrender och inköpsmönster i Sverige och Nordamerika vi sett tidigare under året fortsatte under fjärde kvartalet. I Nordamerika började marknaden återgå till det normala under december, efter valet i början av november. Detta resulterade i en ökad orderingång för våra verksamheter i Nordamerika, delvis eftersom kunder utnyttjat potentiella skattekrediter och budgetöverskott innan de avslutade året. Även den långsiktiga trenden inom sjukvård uppfattar vi som god. I pandemins kölvatten kommer investeringar i sjukvårdssystemet att öka de kommande åren.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 37,0 MSEK under fjärde kvartalet, vilket resulterade i en organisk tillväxt på 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Det fjärde kvartalet har speglat vad som varit ett starkt år för affärsområdet Lab, med ökad orderingång och försäljning. Leverantörskedjans utmaningar har hanterats effektivt och störningar har hållits på ett minimum. Även inom affärsområdet Lab var EBITDA-marginalen god i fjärde kvartalet med successiva förbättringar de senast kvartalen, undantaget årets andra kvartal som var mycket starkt.

Framtida utveckling

Den pågående utbredningen av nya virusmutationer som härrör från pandemin kommer utan tvekan att skapa en viss osäkerhet inom Medtech-industrin. Efterfrågan inom våra produktsegment bedömer vi fortsatt vara hög.

ADDvise fortsätter att arbeta aktivt för att bredda vår produktportfölj med nya och intressanta förvärv inom båda våra affärsområden. Den 16 februari i år förvärvade vi MRC Systems. Bolaget är specialister inom renrum och klimatrum till sjukhus och läkemedelsindustrin. Vi skapar fina nya affärsmöjligheter inom affärsområdet Lab med MRC i ADDvise Group. Vi är mycket stolta över att vår balanserade produktportfölj fortsätter att leverera. Vi är särskilt glada nu när förvärvstakten verkar öka, och 2021 kommer att bli ytterligare ett dynamiskt år för koncernen. Vi är övertygade om att vi på medellång till lång sikt kommer att se en markant ökning av viljan att investera i medicinteknisk utrustning globalt.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Alkevik-Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…