ADDvise utvecklar en ny medtech-produkt i samarbete med Innovation Skåne

2016-01-26   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Innovation Skåne är ett helägt bolag av Region Skåne som bland annat tar tillvara och utvecklar idéer som växer fram i de regionanställdas arbetsvardag för att bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten inom sjukvården.

IM-Medico är en välkänd aktör inom medicinteknik och har redan en bred kundbas vad det gäller produkter i det aktuella segmentet. Produkten blir ett komplement till IM-Medicos redan befintliga produktsortiment av förbrukningsartiklar.

-Vi ser positivt på samarbetet då utvecklingen av produkten ligger helt i linje med koncernens uttalade strategi att utöka andelen egenutvecklade produkter, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group.

Produkten är ny på marknaden och vänder sig till ett stort antal vårdenheter främst i Sverige men även med rätten att marknadsföras globalt. Inom Sverige är den primära marknaden slutenvården, hemsjukvården och olika typer av vårdboenden. Produkten är användarvänlig och genererar synergieffekter då den underlättar för såväl patient som vårdpersonal.

Den potentiella marknaden för produkten är svåruppskattad då produkten riktar sig till ett flertal olika vårdmiljöer. Enbart i Sverige finns det cirka 1 000 vårdcentraler med verksamheter som lämpar sig för den aktuella produkten. Den potentiella årsvolymen uppgår till cirka 2 miljoner produkter enbart i Sverige. Det finns därmed stor potential till en betydande volymförsäljning nationellt men även internationellt.

Framtagning av prototypen är i slutfasen och kommer inom kort att testas i vårdmiljö inom Region Skåne. Ambitionen är att produkten skall lanseras på marknaden under 2016.

-Vi är glada att den nytänkande lösningen är intressant för en aktör som IM-Medico som är etablerad inom produktområdet. Lösningen som växt fram i Region Skåne utifrån ett behov kan därmed nå marknaden och komma till nytta, säger Jonas Gallon, vice vd Innovation Skåne.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…