Delårsrapport 2020, 1 januari – 31 mars

2020-04-24   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 83,7 MSEK (76,6), en ökning med 9,3 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 5,4 MSEK (7,1)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,6 MSEK (4,5)

Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (0,0)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,03 SEK (0,00)

Orderingången för perioden uppgick till 137,3 MSEK (84,4) en ökning med 62,6 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,7 MSEK (2,5)

Kommentar från koncernchefen

Första kvartalet har präglats av hög aktivitet på flera av våra marknader men med stora störningar i framförallt leverantörsled. I denna marknad nådde vi vår högsta orderingång någonsin med starkt operationellt kassaflöde.

Några av våra dotterbolag har haft ett mycket bra första kvartal 2020, medan andra dotterbolag mött utmaningar. ADDvise verkar i flera delar av världen och reaktionerna på pandemin har varit svåra att förutsäga.

Vi har en mycket intressant produktportfölj inom båda våra affärsområden. Flera av våra verksamheter har utrustning som används direkt i diagnostisering och vård av covid-19-smittade patienter och vi arbetar nu för högtryck med att förse alla våra kunder med nödvändig utrustning.

Vi har bland annat påverkats av det ständigt föränderliga samspelet mellan olika intressenter i våra leveranskedjor. I Finland och USA har det varit stora utmaningar för våra dotterbolag då myndigheter fattat långtgående beslut som hindrat våra bolag att verka normalt. Även om våra dotterbolag producerar och levererar kritisk utrustning för sjukvården och därmed har kunnat hålla verksamheterna öppna har det inte alltid gällt våra underleverantörer. Det har medfört stora störningar i våra produktionsled.

Orderingången var mycket stark under första kvartalet och uppgick till 137,3 MSEK, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med motsvarande period föregående år, då den uppgick till 84,4 MSEK. Av ökningen utgjordes 37 procent av organisk tillväxt.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 83,7 MSEK, en ökning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Exklusive förvärv motsvarar det en organisk nedgång på 15 procent. Det organiska omsättningstappet beror på att vi på grund av störningar från pandemin inte kunnat leverera ut till kund i önskvärd omfattning.

Under det första kvartalet 2020 var EBITDA-marginalen 6,4 procent, jämfört med samma period 2019 där marginalen var 9,4 procent, vilket har varit en direkt inverkan av covid-19-utbrottet.

Koncernens OPEX i jämförbara enheter minskade med 2,9 procent under det första kvartalet jämfört med samma kvartal 2019, en minskning med 0,7 MSEK. Kvartalets resultat uppgick till -2,5 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal 2019 där resultatet var 0,0 MSEK.

Under det första kvartalet fortsatte vi arbetet som påbörjades under 2019 med fokus på att förbättra vårt kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 8,7 MSEK, vilket är en förbättring med 245 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019, där kassaflödet uppgick till 2,5 MSEK.  

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 52,3 MSEK under första kvartalet, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med föregående års motsvarande kvartal på 38,0 MSEK. Exklusive förvärv visade affärsområdet en organisk nedgång på 4 procent.

Försäljningen i Sverige och Nordamerika har påverkats av covid-19, och särskilt i USA har myndigheters nedstängning varit mycket hårdare än i Sverige, vilket i sin tur har påverkat affärsområdet negativt. Samtidigt som alla våra verksamheter har påverkats i någon form, tror vi dock att utsikterna på längre sikt är positiva. Orderstocken inom affärsområdet Sjukvård förblir stark och även om tidpunkten för framtida leveranser i vissa fall inte kan förutsägas, kommer de ändå att levereras vid någon tidpunkt och utgör en säkerhet i dessa osäkra tider.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 31,4 MSEK under första kvartalet, vilket resulterade i en organisk nedgång på 19 procent jämfört med föregående års motsvarande kvartal. Den positiva trenden i bruttomarginalen har fortsatt från föregående år, och omorganisationen under 2019 fortsätter att ge resultat.

Covid-19 har påverkat affärsområdet Lab, främst när det gäller försäljningsintäkter. Vi har stor efterfrågan på förbrukningsmaterial till laboratorier men när det gäller laboratorieinstrument och byggnation av nya laboratorier är aktiviteten låg.

Framtida utveckling

Långsiktigt kommer pandemin driva investeringar i sjukvården. Efterfrågan på våra produkter under inledningen av andra kvartalet har varit fortsatt mycket stark. Svängningarna på våra marknader är dock stora och det är därför mycket svårt att prognostisera de kommande kvartalen. Jag är dock säker på att vi på medellång och lång sikt kommer att se en markant ökad investeringsvilja i medicinteknisk utrustning globalt.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Alkevik-Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…