ADDvise Group AB (publ) genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 6,0 MSEK i syfte att erlägga tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv – Regulatorisk information

2019-08-19   Regulatoriskt pressmeddelande

med Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad kontantemission om 8 823 529 B-aktier till en teckningskurs om 0,68 SEK per aktie till en institutionell aktieägare (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattning
 

  • Teckningskursen uppgår till 0,68 SEK per aktie, motsvarande en premie om ett komma fyrtionio (1,49) procent jämfört med stängningskursen föregående handelsdag, det vill säga den 16 augusti 2019.
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att erhålla kapital att erlägga tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv och stärka Bolagets kapitalbas.
  • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 9,10 procent av kapitalet och cirka 5,33 procent av rösterna i Bolaget.
  • Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier 8 823 529 stycken från 80 470 663 stycken till 89 294 192 stycken.
  • Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 88 090 102 aktier till totalt 96 913 631 aktier, fördelat på 7 619 439 A-aktier och 89 294 192 B-aktier.
  • Den Riktade Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 882 352,90 SEK, från 8 809 010,20 SEK till 9 691 363,10 SEK och ökar antalet röster från 15 666 505,30 röster till 16 548 858,20 röster.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Mangold Fondkommission AB enligt följande:

Investerare Antal B-aktier Belopp, MSEK
Mangold Fondkommission AB 8 823 529 5 999 999,72
Totalt 8 823 529 5 999 999,72

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ADDvise i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post:
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Denna information är sådan som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl 19:15 CEST.

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i ADDvise i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…