ADDvise ingår avtal om förvärv av LabRum AB

2016-02-08   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Motiv till Förvärvet Förvärvet av LabRum utgör ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010. LabRum bidrar med en betydande ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat. Förvärvet är strategiskt viktigt för affärsområdet Lab och kommer öka utbudet av produkter, stärka närvaron på den nordiska marknaden samt stärka kompetensen inom laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning. Genom Förvärvet skapas den ledande koncernen inom laboratorieinredning i Norden och stora industriella såväl som finansiella synergier förväntas uppnås.

Kort om LabRum LabRum är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning. Kunderna består av både privata företag och offentlig sektor i Norden. Bland kunderna kan nämnas Karolinska Institutet, Rikspolisstyrelsen, flertalet universitet och Bombardier Transportation. LabRum har idag omkring 20 anställda. Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte LabRum 72,5 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 7,4 MSEK.

Proforma I det fall LabRums räkenskapsår 2014/2015 hade konsoliderats proforma hade ADDvise omsättning uppgått till 224,3 (151,8) MSEK samt genererat ett EBITDA-resultat om 14,7 (7,3) MSEK för perioden 1 oktober 2014 – 30 september 2015. Detta motsvarar en ökning om 48 procent i omsättning och 100 procent i EBITDA1.

Köpeskilling Köpeskillingen om totalt cirka 46,0 MSEK kommer att fördelas enligt följande:

  • 34,5 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen 
  • Ca 11,5 MSEK erläggs kontant i Tilläggsköpeskilling
  • Tilläggsköpeskillingen beräknas som 116 procent av LabRums rapporterade EBITDA för perioden 1 maj 2015 - 30 april 2016.

Tillträdet är planerat till den 1 mars 2016.

Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

------------------------------------------------

[1] Då ADDvise och LabRum har skilda räkenskapsår avser proformaberäkningen perioden 2015-05-01 –

2015-04-30 för LabRum samt perioden 2014-10-01 – 2015-09-30 för ADDvise.

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…