Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 6 maj 2022

2022-05-06   Regulatoriskt pressmeddelande

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 samt att till stämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 206 372 093,25 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Fredrik Celsing och Johanne Louise Brændgaard samt att genom nyval utse Anna Ljung till styrelseledamöter. Rikard Akhtarzand har avböjt omval. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Staffan Torstensson till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Magnus Thorling fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till i bolaget övrig icke anställd ledamot, totalt 750 000 kronor. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kronor till envar ledamot.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande borttagande av revisorssuppleant i nuvarande § 8 i bolagsordningen, innebärande att § 8 i bolagsordningen får följande lydelse:

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en ordinarie revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom bolagsordningens gränser.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   

Senaste pressmeddelanden

ADDvise erhåller order från Cadwell Industries till ett värde av cirka 1,7 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Merit Cables Inc har erhållit en order från Cadwell Industries, ett bolag som är specialiserade på elektroder, utrustning och förbrukningsvaror för neurologi, till ett värde av cirka 1,7 MUSD. Ordern avser kablar för elektrodiagnostisk utrustning som används bland annat inom EEG, EMG och ultraljud för att mäta hjärnsignaler och musklernas respons…

ADDvise förvärvar Seebreath AB

Regulatoriska

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Seebreath AB (”Seebreath”) avseende förvärvet av samtliga aktier i Seebreath i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 28 februari 2022. Tillträdet till aktierna sker idag. Seebreaths omsättning för räkenskapsåret uppgick till cirka 12 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 8…

Delårsrapport 2022, 1 januari – 31 mars

Regulatoriska

Januari - mars 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 162,4 MSEK (87,7), en ökning med 85,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 4,2 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 21,3 MSEK (8,0) EBITDA för perioden uppgick till 21,2 MSEK (8,9) Periodens justerade resultat uppgick till 5,8 MSEK (1,6) Resultat per aktie före utspädning för perioden…