Kommuniké från extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 12 mars 2019 - Regulatorisk information

2019-03-12   Regulatoriskt pressmeddelande

Vid extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) idag, den 12 mars 2019, fattades i huvudsak följande beslut.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 947 278 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 94 727,80 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma de externa personer som ingått garantiförbindelse med Bolaget i samband med företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12 december 2018, vilka är Nordnet Pension, Mangold Fondkommission AB och Wilhelm Christerson.

Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med aktieägares representerande cirka 7 procent av rösterna och 20 procent av aktierna förslag, om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 1 058 248 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 105 824,8 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma de personer som omfattas av den så kallade LEO-kretsen som ingått garantiförbindelse med Bolaget i samband med företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12 december 2018, vilka är styrelseledamoten Fredrik Celsing, Kivsvalk AB (Rikard Akhtarzand, styrelseledamot), Meg Tivéus AB (Meg Tivéus, styrelseledamot), Tuida Holding AB (Staffan Torstensson, styrelsens ordförande).

Teckningskursen i de båda emissionerna är 0,638 kronor per aktie och betalning ska ske genom kvittning av fordran (som utgörs av respektive persons garantiersättning). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionerna sker till fullgörande av garantiavtal som Bolaget har ingått med ovan nämnda teckningsberättigade personer.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Om ADDvise 

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…