Kommuniké från extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 12 mars 2019 - Regulatorisk information

2019-03-12   Regulatoriskt pressmeddelande

Vid extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) idag, den 12 mars 2019, fattades i huvudsak följande beslut.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 947 278 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 94 727,80 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma de externa personer som ingått garantiförbindelse med Bolaget i samband med företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12 december 2018, vilka är Nordnet Pension, Mangold Fondkommission AB och Wilhelm Christerson.

Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med aktieägares representerande cirka 7 procent av rösterna och 20 procent av aktierna förslag, om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 1 058 248 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 105 824,8 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma de personer som omfattas av den så kallade LEO-kretsen som ingått garantiförbindelse med Bolaget i samband med företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12 december 2018, vilka är styrelseledamoten Fredrik Celsing, Kivsvalk AB (Rikard Akhtarzand, styrelseledamot), Meg Tivéus AB (Meg Tivéus, styrelseledamot), Tuida Holding AB (Staffan Torstensson, styrelsens ordförande).

Teckningskursen i de båda emissionerna är 0,638 kronor per aktie och betalning ska ske genom kvittning av fordran (som utgörs av respektive persons garantiersättning). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionerna sker till fullgörande av garantiavtal som Bolaget har ingått med ovan nämnda teckningsberättigade personer.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Om ADDvise 

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.