ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva AB Germa

2017-07-18   Regulatoriskt pressmeddelande
  • ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Ferno Norden AS och Ferno LLC avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Aktiebolaget Germa.
  • Germa producerar och säljer sjukvårdsprodukter såsom vakuummadrasser, barnsäkerhetslösningar, positioneringskuddar, rehabprodukter samt säkerhetsprodukter till försvaret.
  • Räkenskapsåret 2016 omsatte Germa 30,1 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK.
  • Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 13,8 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis.
  • Utöver det förvärvas Germas produktionsfastighet, med ett indikativt värde om 3,2 MSEK.
  • Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på ADDvise vinst per aktie.
  • Förvärvet är bland annat villkorat av ADDvise genomförda due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. 

Motiv till Förvärvet
Germa är ett lönsamt produktbolag som är strategiskt viktigt för affärsområdet Sjukvård och som kommer komplettera och stärka kompentensen inom akutvårds- och säkerhetsprodukter.

– Förvärvet av Germa ligger helt i linje med vår strategi om att öka andelen egenutvecklade produkter. Det finns tydliga synergier mellan Germa och vårt affärsområde Sjukvård framförallt inom akutsjukvård, säger Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.
 

Kort om Germa
Bolaget grundades 1925 och har huvudkontor i Kristianstad. Germa utvecklar, producerar och säljer sjukvårdsprodukter som vakuummadrasser, barnsäkerhetslösningar, positioneringskuddar och rehabprodukter. Räkenskapsåret 2016 omsatte Germa 30,1 MSEK och generera ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK.

Köpeskilling och tidplan
Köpeskillingen uppgår till 17 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis. I köpeskillingen ingår en produktionsfastighet värd ca 3,2 MSEK. Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat vara klart innan utgången av Q3 2017.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.  

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2017 kl.16.30
 CET.

 

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…