ADDvise återbetalar Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)

2017-10-16   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) emitterade i oktober 2014 ett obligationslån om högst 100 MSEK med ISIN SE0006245460 varvid utestående belopp uppgår till 87 MSEK (”Obligationslånet”).

Som tidigare kommunicerats i bland annat prospektet offentliggjort den 15 september för Bolagets obligationslån om högst 240 MSEK 2017/2022 syftar nyss nämnda obligationslån till att bland annat sänka finansieringskostnaderna för att bättre reflektera den allmänna räntenivån. Obligationslån om högst 240 MSEK 2017/2022 löper med en ränta om 7,25 procent medan Obligationslånet löper med en ränta om 10,00 procent

ADDvise meddelar därför härmed att full återbetalning av Obligationslånet kommer ske genom frivillig inlösen vilket innebär att Fordringshavarna erhåller 101,0 procent av det nominella beloppet, jämte upplupen ränta beräknat från (men exklusive) den senaste ränteförfallodagen till och med (och inklusive) dagen för frivillig inlösen. Återbetalning kommer att ske den 10 november 2017 till de som är registrerade ägare till obligationerna på avstämningsdagen den 3 november 2017. Vid utbetalningen erhåller Fordringshavarna 101,0 procent av det nominella beloppet samt upplupen ränta beräknad fram till och med den 10 november 2017.

Kostnaden för den förtida återbetalningen av Obligationslånet uppgår till ca 3,0 MSEK varav ca 0,9 MSEK är kompensation för förtida lösen till obligationsinnehavarna och resterande belopp är till resultatet återförda rådgivarkostnader. Endast 0,9 MSEK är kassaflödespåverkande. Kostnaderna kommer att belasta ADDvise Groups resultat under fjärde kvartalet 2017.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…