ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2021

2020-10-13   Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2020 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2021 bestå av representanter utsedda av de
per 30 juni 2020 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken samt styrelseordföranden såsom föredragande.
Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  

Valberedningen har nu blivit utsedd och har följande sammansättning:

  • Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande) utsedd av Rikard Akhtarzand, aktieägare privat och genom bolag
  • Per Åhlgren, aktieägare genom bolag  
  • Magnus Vahlquist, aktieägare privat och genom bolag
  • Staffan Torstensson, styrelseordförande ADDvise Group AB

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag till bland annat ordförande vid årsstämman, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt styrelsearvode till styrelseledamöter och revisorer.  

Aktieägare har möjlighet att senast den 31 januari 2021 inkomma med nomineringsförslag till valberedningen inför årsstämman 2021 genom att skicka brev till ADDvise Group AB, att: Valberedningen, Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm.

Årsstämman 2021 i ADDvise Group AB kommer att hållas i Stockholm den 23 april 2021.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.