Bokslutskommuniké 2018, 1 januari – 31 december

2019-02-21   Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2018

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 73,3 MSEK (62,3), en ökning med 17,6 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 6,8 MSEK (4,8)

EBITDA för perioden uppgick till 6,7 MSEK (1,4)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,2 MSEK (0,1)

Periodens resultat uppgick till 3,8 MSEK (-2,4)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,09 SEK (-0,06)

Orderingången för perioden uppgick till 74,8 MSEK (66,8), en ökning med 12,0 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4,5 MSEK (-8,7)

Januari – december 2018

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 268,2 MSEK (239,9), en ökning med 11,8 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 17,6 MSEK (15,5)

EBITDA för perioden uppgick till 16,5 MSEK (12,1)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 10,8 MSEK (7,6)

Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (-5,8)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 SEK (-0,14)

Orderingången för perioden uppgick till 261,5 MSEK (243,3), en ökning med 7,5 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,0 MSEK (-18,7)

Kommentar från koncernchefen

Koncernen avslutade 2018 starkt, och tecknade en avsiktsförklaring om att förvärva det finska medtech-bolaget Sonar Oy vilket följdes av avtal om förvärv i februari 2019.

2018 avslutades starkt. Affärsområdet Sjukvård har fördjupat samarbetet med flera partners i Nordamerika och affärsområdet Lab har arbetat hårt med att förbättra marginaler. Orderingången i kvartalet uppgick till 74,8 MSEK, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 73,3 MSEK, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma kvartal föregående år. EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär uppgick till 6,8 MSEK i kvartalet, att jämföra med 4,8 MSEK för samma kvartal föregående år. Förbättringen är bland annat ett resultat av högre nettoomsättning och genomförda kostnadsbesparingsprogram. EBITDA i kvartalet uppgick till 6,7 MSEK, att jämföra med 1,4 MSEK för samma kvartal föregående år. EBITDA-marginalen kom i fjärde kvartalet in på 9,1% vilket gör att vi närmar oss vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10%.

 Vi har under året arbetat hårt med att förbättra kassaflödena från den löpande verksamheten. 2018 slutade kassaflödet på 0 MSEK (-18,7). En kraftig förbättring jämfört med 2017. En fortsatt förbättring av kassaflödet under 2019 är viktigt för att kunna nå vårt mål om att dela ut 25 % av resultatet till aktieägarna.

Affärsområdet Sjukvård

Affärsområdet Sjukvård hade ett starkt fjärde kvartal. Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 37,2 MSEK, att jämföra med 23,0 MSEK för samma kvartal föregående år, vilket är en ökning med 62 procent. En majoritet av försäljningen inom affärsområdet sker på marknader utanför Norden, där den nordamerikanska marknaden dominerar. Den svaga kronan har haft en positiv effekt på försäljningen. Flera viktiga samarbeten samt produktlanseringar har också bidragit till den ökade försäljningen.

Affärsområdet Lab

Inom affärsområdet Lab har marknaden varit svårare under 2018. Valutamotvind i kombination med längre beslutsprocesser i de större affärerna har påverkat affärsområdet negativt. Alla verksamheter i affärsområdet Lab är baserade i Norden. Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 36,1 MSEK att jämföra med 39,3 MSEK för samma kvartal föregående år. Bruttomarginal och resultat inom affärsområdet har påverkats negativt av den svaga kronan mot Euron under större delen av 2018. När vi går in i 2019 så har affärsområdet Lab en mer anpassad kostnadskostym vilket gör att vi ska kunna förbättra lönsamheten inom affärsområdet.

Förvärv

I augusti slutfördes förvärvet av Merit Cables Inc, som konsolideras i koncernen från den 1 augusti 2018 och nu ingår i affärsområdet Sjukvård. I december tecknades en avsiktsförklaring om förvärv av det finska medtech-bolaget Sonar Oy och i början av 2019 förvärvades bolaget. Sonar kompletterar vår nuvarande produktportfölj med framförallt röntgen- och ultraljudsutrustning för sjukvården. Vi stärker dessutom vår nordiska plattform och får ett starkt fäste på den finländska marknaden.

Vi har en fin pipeline med potentiella förvärv inom våra båda affärsområden. På några av de prioriterade förvärvsmarknaderna är dessutom prismultiplarna för tillfället attraktiva vilket talar för ett händelserikt 2019.

Min förhoppning är att kunna fortsätta den fina trend som vi visat upp under slutet på 2018 med stabiliserade kostnader, förbättrade marginaler och ökad försäljning.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.