Bokslutskommuniké januari – december 2015

2016-02-22   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – december 2015

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146,6 MSEK (138,1), en ökning med 6,2 % jämfört med samma period föregående år
 • Orderingången för perioden uppgick till 156,5 MSEK (139,0), en ökning med 12,6 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader för perioden uppgick till 7,5 MSEK (6,9), en ökning med 9,0 % jämfört med samma period föregående år
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,3 MSEK (2,7)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -10,8 MSEK (-4,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,08 SEK (-0,32)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,8 MSEK (-8,6)

 

Oktober – december 2015

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 36,5 MSEK (41,7), en minskning med 12,5 % jämfört med samma period föregående år
 • Orderingången för perioden uppgick till 38,4 MSEK (37,8), en ökning med 1,4 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader för perioden uppgick till 0,1 MSEK (1,6), en minskning med 92,2 % jämfört med samma period föregående år
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4,0 MSEK (-0,7)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -6,5 MSEK (-3,0)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,43 SEK (-0,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -0,7 MSEK (-4,8)

 

Utvalda finansiella data i sammandrag

TSEK

2015

okt-dec

2014

okt-dec

2015

jan-dec

2014

jan-dec

2015

jan-dec

Proforma1

Nettoomsättning

36 469

41 694

146 578

138 068

218 197

EBITDA före förvärvskostnader

129

1 646

7 484

6 863

14 840

EBITDA före förvärvskostnader %

0,4%

3,9%

5,1%

5,0%

6,8%

EBITDA

-2 954

-22

4 401

5 195

11 757

EBITDA-marginal %

-8,1%

-0,1%

3,0%

3,8%

5,4%

Rörelseresultat (EBIT)

-3 967

-668

305

2 700

7 643

Rörelsemarginal %

-10,9%

-1,6%

0,2%

2,0%

3,5%

Resultat före skatt (EBT)

-6 520

-3 006

-10 785

-4 730

-2 527

Nettomarginal %

-17,9%

-7,2%

-7,4%

-3,4%

-1,2%

Periodens resultat

-6 591

-3 103

-11 098

-4 761

-4 732

Resultat per aktie SEK

-0,43

-0,21

-1,08

-0,32

-0,46

 

Noter

1 Siffrorna är ej reviderade proformasiffror jan-dec 2015 med LabRum AB i ADDvise-koncernen från och med den 1 januari 2015.

Kommentarer till utvecklingen januari – december 2015

2015 kom in svagare än våra förväntningar. 2016 har inletts med förvärv av Labrum och ytterligare åtgärdsprogram för att sänka koncernens kostnadsnivå.

Försäljning och resultat

ADDvise försäljning för helåret 2015 slutade på 146,6 MSEK (138,1), en ökning med 6,2 procent. För samma period blev EBITDA-resultat före förvärvskostnader 7,5 MSEK (6,9), en ökning med 9,0 procent. Orderingången för helåret 2015 slutade på 156,5 MSEK (139,0), en ökning med 12,6 procent jämfört med samma period året innan. ADDvise kommer in något under omsättnings- och marginalprognosen för 2015. Det främsta skälet till avvikelsen är ett betydligt svagare fjärde kvartal än förväntat i kombination med en kostnadsmassa anpassad för kommande förvärv.

EBITDA-resultat före förvärvskostnader för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 0,1 MSEK (1,6). Försäljningen under samma period minskade från 41,7 MSEK till 36,5 MSEK, en minskning med 12,5 procent. Orderingången under årets sista kvartal slutade på 38,4 MSEK (37,8), en ökning med 1,4 procent. Det fjärde kvartalet präglades av ett tuffare marknadsläge framför allt inom affärsområdet Sjukvård.

I planen för 2015 låg att ett till två förvärv skulle genomföras. Mot bakgrund av att prisförväntningarna i potentiella förvärv steg kraftigt under våren lyckades inget förvärv genomföras. Såväl nettoresultatet som EBITDA-resultatet har dock belastats med overhead-kostnader samt finansieringskostnader anpassade för genomförande av de planerade förvärven. Kostnader som vid en konsolidering av nya förvärvade enheter skulle ha spridits på nytt förvärvat resultat.

Förvärv av Labrum

Arbetet med förvärvet av Labrum har tagit mycket kraft av ADDvise organisation under fjärde kvartalet 2015. Förvärvet är det hittills största som ADDvise Group genomfört. Det är också det förvärv som tydligast bidrar med synergier både på kostnads- och intäktssidan. Stora möjligheter till produktionssamordning och konsolidering av marknaden föreligger. I dagsläget uppskattas bruttomarginalförstärkning på sikt hamna i intervallet 5-7 procentenheter till följd av intäkts- och kostnadssynergier. Marginalförstärkningen kommer i första hand att omfatta den del av Lab-verksamheten där vi säljer egentillverkade produkter. Labrum är idag en av de ledande aktörerna i Norden när det gäller att utrusta laboratorier. Tillsammans med ADDvise befintliga verksamhet inom affärsområdet Lab blir vi en dominerande aktör i Norden. Tillträdet av Labrum är planerat till den 1 mars 2016. Förvärvet förväntas öka ADDvise-koncernens intäkter med mer än 50 procent.

Åtgärdsprogram

Utöver det åtgärdsprogram som kommunicerades i rapporten för tredje kvartalet 2015 om ca 5 MSEK har ytterligare effektiviseringar genomförts under inledningen av 2016. Dessa effektiviseringar uppskattas sänka kostnadsnivån i koncernen på årsbasis med ytterligare ca 5 MSEK. Effektiviseringarna är dels en generell anpassning av kostnadsnivån med också en anpassning inför det kommande tillträdet av förvärvade Labrum. Sammantaget ligger koncernens kostnadsnivå mätt i årstakt, när de två effektiviseringsprogrammen fått fullt genomslag, på ca 10 MSEK lägre än 2015.

Vid en tillbakablick på 2015 kan man konstatera att utfallet inte kom in i linje med våra förväntningar med undantag för att vi under slutet av året tecknade en avsiktsförklaring om förvärv av Labrum. Möjligheterna med förvärvet Labrum väger upp det faktum att 2015 finansiellt blev ett svagt år. Med Labrum öppnas utvecklingsmöjligheter som vi tidigare inte sett i ADDvise Group och som vi kommer att börja skörda frukterna av 2016.

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, koncernchef

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Bengt Miller, CFO

Tel 08-564 851 81, e-post: bengt.miller@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…