Delårsrapport 2019, 1 januari – 30 juni

2019-07-23   Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 92,5 MSEK (67,6), en ökning med 36,9 % jämfört med samma period föregående år

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 9,4 MSEK (4,1), en ökning med 131,0 % jämfört med samma period föregående år

Periodens justerade resultat uppgick till 0,4 (-0,9)

Periodens resultat uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 SEK (-0,02)

Orderingången för perioden uppgick till 95,4 MSEK (67,3), en ökning med 41,9 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,7)

Januari – juni 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 169,1 MSEK (135,0), en ökning med 25,3 % jämfört med samma period föregående år

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 16,5 MSEK (8,1), en ökning med 103,2 % jämfört med samma period föregående år

Periodens justerade resultat uppgick till 0,4 (-0,8)

Periodens resultat uppgick till -1,7 (-0,8)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 SEK (-0,02)

Orderingången för perioden uppgick till 179,9 MSEK (130,8), en ökning med 37,6 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,5 MSEK (0,3)

Kommentar från koncernchefen

Året fortsätter starkt med ett markant förbättrat justerat EBITDA om 9,4 MSEK för andra kvartalet 2019, en ökning med 131 procent jämfört med 2018.

Koncernen har fortsatt året starkt även under årets andra kvartal. Sonar, vårt senaste förvärv, har nu bidragit ett helt kvartal till koncernen, med mycket lovande resultat. ADDvise Group har haft en sekventiell förbättring av EBITDA-marginalen justerat för engångseffekter. EBITDA-marginalen under andra kvartalet 2019 kom in på 10,1 procent jämfört med 6,0 procent samma period föregående år, vilket vi är nöjda med och ser som ytterligare ett steg mot vårt långsiktiga marginalmål om 10 procent EBITDA på årsbasis. Bakom den förbättrade marginalen ligger kostnadsfokus i kombination med förvärv.

Under andra kvartalet uppgick orderingången i koncernen till 95,4 MSEK, jämfört med 67,3 MSEK för motsvarande period föregående år, vilket är en ökning med 42 procent. Exklusive förvärv minskade orderingången med 8 MSEK eller 12 procent, vilket beror på en volatil projektmarknad inom segmentet Lab.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 92,5 MSEK, en ökning med 37 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Exklusive förvärv var det en minskning med 11 procent som främst beror på att den förväntade tillväxten på marknaden för affärsområdet Lab inte förverkligats under kvartalet. Justerat EBITDA för kvartalet uppgick till 9,4 MSEK jämfört med 4,1 MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Den justerade EBITDA-marginalen uppgår till 10,1 procent, vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående års EBITDA-marginal på 6,0 procent i kvartalet. Koncernens OPEX i jämförbara enheter minskade med 7 procent i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. En minskning med 1,7 MSEK. Det justerade resultatet för kvartalet uppgick till 0,4 MSEK jämfört med -0,9 MSEK samma kvartal 2018. Periodens resultat för årets andra kvartal uppgick till -1,7 MSEK jämfört med -0,9 MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Resultatet för Q2 2019 belastas med förvärvskostnader uppgående till 2,1 MSEK och valutaförluster uppgående till 0,8 MSEK. Valutaförlusterna är ej exkluderade i de justerade resultatmåtten.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 55,3 MSEK i kvartalet jämfört med 24,7 MSEK för motsvarande kvartal föregående år, vilket är en ökning med 124 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent. Försäljningen av operationsbord fortsätter att vara stark, med en markant ökning under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. En majoritet av försäljningen inom affärsområdet sker på marknader utanför Norden, där den nordamerikanska marknaden dominerar och fortsätter att växa.

Affärsområdet Lab

Marknaden för projektverksamheten, som utgör en väsentlig del av affärsområdet Lab, är och har alltid varit svår att förutse. Stora projekt hos kunder genomförs inte alltid vid den tidpunkt som meddelades i planeringsstadiet. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 37,3 MSEK, jämfört med 42,9 MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Bruttomarginalerna har förbättrats från första kvartalet, men resultatet i affärsområdet påverkas negativt av volatiliteten på marknaden. Trots svagare försäljning i kvartalet kan vi se en positiv trend där vi nu för tredje kvartalet i rad ser en förbättrad EBITDA-marginal i affärsområdet Lab. Alla verksamheter inom affärsområdet Lab är baserade i Norden.

Förvärv

Från och med den 1 april 2019 konsolideras Sonar Oy inom affärsområdet Sjukvård och jag är glad att se de synergier som förvärvet har bidragit med hittills. Jag ser fram emot andra halvåret och vad Sonar Oy fortsatt kommer att bidra med till koncernen. Förvärvsstrategin fortsätter att vara central för koncernen och resten av 2019 ser ut att bli en spännande tid för ADDvise.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 09.15 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…