Pressmeddelanden 2023

 


ADDvise erhåller order till ett värde av 3 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Leader Life Sciences som är en del av Leader Healthcare Group baserat i Dubai. Leader Life Sciences är specialiserat på innovativa tekniska lösningar inom biomedicin, bioteknik, läkemedelsutveckling, miljöteknik och precisionsmedicin. Ordern har ett värde på cirka 3 MUSD och avser design och konstruktion…

Läs mer

ADDvise förvärvar Labplan Ltd.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Labplan Ltd. (”Labplan”) avseende förvärv av samtliga aktier i Labplan. Tillträdet sker idag. Labplan är en distributör av specialiserade, avancerade instrument, förbrukningsvaror och service inom life science och biopharma. Kunderna består av stora multinationella pharmabolag och statligt finansierade forskningsinstitut i Irland och Nordirland. Labplan är baserat…

Läs mer

ADDvise beslutar att inte fullfölja förvärvet av Innovative Endoscopy Components, LLC.

Regulatoriskt pressmeddelande

Innovative Endoscopy Components, som ADDvise tecknade en avsiktsförklaring om att förvärva den 15 juni 2023, har under påföljande due diligence inte kunnat påvisa den lönsamhet som förespeglats. Mot denna bakgrund har ADDvise och säljarna gemensamt valt att avsluta förvärvsdiskussionerna. För vidare upplysningar, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD +46765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Hanna Myhrman, Chefsjurist +46709…

Läs mer

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av Axelerist, Inc. (”Axelerist”) avseende förvärv av samtliga aktier i Axelerist. Tillträde sker idag. Axelerist, baserat i Yorktown Heights, New York, är en ledande leverantör av skräddarsydda lösningar för uthyrning och köp av laboratorie- och medicinteknisk utrustning för kliniska studier. Bolagets kunder består av CROs samt biotech-…

Läs mer

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor inom ramen för sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0020180271. Efter obligationsemissionen kommer totalt 1 450 miljoner kronor vara utestående under ramverket. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 101,75% av par och löper med rörlig ränta om STIBOR 3m…

Läs mer

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har givit Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i uppdrag att anordna möten med kreditinvesterare med start den 30 oktober 2023. En emission av ytterligare seniora säkerställda obligationer till ett förväntat belopp om 400 miljoner kronor under bolagets befintliga seniora säkerställda obligationslån med en ram om 2000 miljoner…

Läs mer

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2022 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2024 bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 30 juni 2023 samt styrelseordförande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Valberedningen har nu blivit…

Läs mer

Delårsrapport 2023, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2023 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 321,1 MSEK (237,0), en ökning med 35,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 18,0 %. Orderingången för perioden uppgick till 360,0 MSEK (268,4), en ökning med 34,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 30,1 %. EBITDA för perioden uppgick till 93,6 MSEK (39,2) Periodens resultat uppgick till 34,8…

Läs mer

Inbjudan till presentation av delårsrapport 1 juli – 30 september 2023

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Torsdagen den 26 oktober klockan 07:45 (CEST) offentliggörs ADDvise Groups delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2023. Investerare, analytiker och övriga intressenter är inbjudna till en webcast och telefonkonferens klockan 14:00 (CEST) / 08:00 (EST) samma dag där VD Rikard Akhtarzand och CFO Oliver Humlen kommer att presentera rapporten. Webcast Om du önskar…

Läs mer

ADDvise förvärvar Kolplast CI S.A.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Kolplast CI S.A. (”Kolplast”) avseende förvärv av samtliga aktier i Kolplast, i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske under det fjärde kvartalet 2023. Kolplasts omsättning för de senaste tolv månaderna per den 31 augusti 2023 uppgick till 101,9 MBRL med…

Läs mer

ADDvise beslutar att inte fullfölja förvärvet av X-Ray Cassette Repair Company, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise tecknade en avsiktförklaring om att förvärva X-Ray Cassette Repair Company, Inc. den 14 februari 2023. Under påföljande due diligence granskning har säljarna och bolaget inte kunnat påvisa den försäljning och lönsamhet som förespeglats. Mot denna bakgrund har ADDvise valt att inte fullfölja förvärvet.  Som tidigare kommunicerats, offentliggör ADDvise förvärv i samband med ingåendet av…

Läs mer

ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Regulatoriskt pressmeddelande

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en…

Läs mer

ADDvise förvärvar Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies”) avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske i början av september 2023. Diabetic Supplies omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2023 uppgick…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 4 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Tecnimont. Ordern avser design och konstruktion av flera renrumsanläggningar som ska användas i ett större industriellt projekt. Ordern har ett värde på cirka 4 MUSD. Tecnimont, som är ett dotterbolag till Maire, är ledade inom integrerade byggtekniska tjänster och entreprenad för komplexa anläggningar…

Läs mer

ADDvise Group rekryterar Oliver Humlen som ny CFO

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise rekryterar Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har mer än 10 års erfarenhet från investment banking och kommer närmast från Pareto Securities. Där har han varit verksam inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år varav 6 år som partner. Dessförinnan arbetade Oliver på Barclays i London inom Mergers…

Läs mer

Delårsrapport 2023, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2023 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 344,4 MSEK (231,9), en ökning med 48,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 10,4 %. Orderingången för perioden uppgick till 319,3 MSEK (260,9), en ökning med 22,4 %. Organisk tillväxt uppgick till 15,7 %. EBITDA för perioden uppgick till 121,6 MSEK (34,3) Periodens resultat uppgick till 3,2…

Läs mer

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för Q2 2023 som är starkare än förväntat

Regulatoriskt pressmeddelande

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för andra kvartalet 2023 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens förväntningar. MSEK Q2 2023 Q2 2022    R12 Juni 2023 Nettoomsättning 342.7 231.9 1,206.0 Bruttovinst 232.9 139.9 768.0 Bruttomarginal % 68.0% 60.3% 63.7% EBITDA 121.0 34.3 333.7 EBITDA marginal % 35.3% 14.8% 27.7% EBITA 90.3 30.1 278.2…

Läs mer

Inbjudan till presentation av delårsrapport 2023, 1 april – 30 juni

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm den 6 Juli 2023 Inbjudan till presentation av delårsrapport 2023, 1 april – 30 juni Media, investerare och analytiker är samtliga inbjudna att delta på presentationen av delårsrapport 2023, 1 april – 30 juni, den 20 juli kl 13:00 (CEST), 07:00 (EST). CEO, Rikard Akhtarzand, kommer att presentera rapporten via webcast och telefonkonferens. Webcast…

Läs mer

ADDvise offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) emitterade den 26 maj 2023 seniora säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 1 000 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 2 000 miljoner kronor (”Obligationerna”). Enligt obligationsvillkoren har ADDvise åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Innovative Endoscopy Components, LLC.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Innovative Endoscopy Components, LLC. (”IEC”), avseende förvärv av alla aktier i IEC. IEC är en internationell leverantör av endoskopiutrustning och endoskopireservdelar baserad i Fort Lauderdale, Florida, USA. Bolaget tillverkar, levererar och utför service på endoskopiutrustning med kunder i över 100 länder. Bolagets omsättning för de senaste tolv…

Läs mer

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

Läs mer

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriskt pressmeddelande

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

Läs mer

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

Läs mer

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…

Läs mer

ADDvise emitterar ett seniort säkerställt obligationslån

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 1 000 miljoner kronor inom ett ramverk om 2 000 miljoner kronor med en löptid om 3 år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 5,50…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Kolplast CI S.A.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Kolplast CI S.A. (”Kolplast”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Kolplast. Kolplast är en brasiliansk tillverkare av medicinteknisk utrustning baserad i São Paulo, Brasilien. Bolaget tillverkar engångsartiklar, medicinteknisk utrustning, utrustning till laboratorier samt produkter inom vätskebaserad cytologi. Bolaget är marknadsledande i Brasilien…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 5 maj 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, har hållit årsstämma den 5 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 samt att till stämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 300…

Läs mer

ADDvise Group överväger att emittera seniora säkerställda obligationer och lösa in sina befintliga obligationer

Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med tidigare kommunikation har ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) mandaterat Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att arrangera investerarmöten med start den 8 maj 2023. Beroende på bland annat marknadsförutsättningar kan en emission av seniora säkerställda obligationer med ett förväntat belopp om 1 miljard kronor och med en löptid på…

Läs mer

ADDvise Group genomför en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I…

Läs mer

ADDvise Group utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I…

Läs mer

Delårsrapport 2023, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2023 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 310,5 MSEK (162,4), en ökning med 91,2 %. Organisk tillväxt uppgick till 19,7 %. Orderingången för perioden uppgick till 340,3 MSEK (130,8), en ökning med 160,2 %. Organisk tillväxt uppgick till 86,5 %. EBITDA för perioden uppgick till 84,2 MSEK (21,2) Periodens resultat uppgick till 35,6…

Läs mer

Inbjudan till presentation av delårsrapport 2023, 1 januari – 31 mars

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Media, investerare och analytiker är samtliga inbjudna att delta på presentationen av delårsrapport 2023, 1 januari – 31 mars, den 20 april kl 13:00 (CEST), 07:00 (EST). CEO, Rikard Akhtarzand, kommer att presentera rapporten via webcast och telefonkonferens. Webcast Om du önskar att delta via webcast, vänligen använd länken nedan. Via webcast kommer du att…

Läs mer

ADDvise Group publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns tillgängliga i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. De svenska versionerna utgör originalversion. För vidare upplysningar, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, CEO +46765 25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Sebastian Robson, CFO…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363–2115 ("Bolaget" och ”ADDvise”) kallar härmed till årsstämma den 5 maj 2023 klockan 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i)          dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2022, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 320,3 MSEK (155,0), en ökning med 106,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 5,5 %. Orderingången för perioden uppgick till 517,7 MSEK (177,6), en ökning med 191,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 7,7 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 85,8 MSEK (19,0) EBITDA för perioden uppgick…

Läs mer

ADDvise presenterar finansiella mål för 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i ADDvise Group har beslutat om finansiella mål för räkenskapsåret 2023: –          Nettoomsättning proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till 1,6 miljard SEK. –          EBITDA proforma rullande 12 månader ska vid utgången av året uppgå till minst 330 miljoner SEK. Nedan nuvarande långsiktiga finansiella mål för ADDvise Group förblir oförändrade.…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies” eller ”Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies. Diabetic Supplies är baserat i Columbus, Ohio, USA och är en distributör av medicinteknisk utrustning för diabetespatienter. Bolaget distribuerar bland annat kontinuerliga glukosmätare och insulinpumpar. Diabetic Supplies har under sina tjugo…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till värde av cirka 48 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Hettich Labinstrument AB har erhållit ett tilldelningsbeslut från Region Västra Götaland till ett värde av cirka 48 MSEK. Tilldelningsbeslutet avser leverans av blod- och urinprovtagningsutrustning under en fyraårsperiod med start i maj 2023. Överklagandetiden avseende tilldelningsbeslutet löper ut 25 februari 2023. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46765-25 90 71…

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 5 maj 2023 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Fredrik Celsing, Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Johanne Brændgaard och Anna Ljung. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Torstensson. En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på ADDvise Groups webbplats. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2023…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva X-Ray Cassette Repair Company Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i X-Ray Cassette Repair Company Inc. (”Reina Imaging”), avseende förvärv av samtliga aktier i Reina Imaging. Reina Imaging är en internationell tillverkare av medicinteknisk utrustning baserad i Crystal Lake, Illinois, USA. Bolaget tillverkar skyddande skal för röntgenpaneler och liknande produkter för röntgenbehandling i huvudsak inom sjukvården. Reina…

Läs mer

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriskt pressmeddelande

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Läs mer

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…

Läs mer