Pressmeddelanden 2017

 


ADDvise Groups rapportdatum för 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

· Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-16 · Årsstämma: 2018-04-26 · Tremånadersrapport (jan-mars): 2018-05-04 · Sexmånadersrapport (jan-jun): 2018-07-26 · Niomånadersrapport (jan-sep): 2018-10-25 · Bokslutskommuniké 2018 (jan-dec): 2019-02-21 För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Om ADDvise Group ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av…

Läs mer

ADDvise har fått en order värd ca 2,3 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag LabRum AB har fått en order gällande ett renrum för Electrical Manufacturing Service, EMS-tillverkning. Renrummet kommer att levereras under Q1 och Q2 2018 och ordern är värd ca 2,3 MSEK. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är sådan information som ADDvise är…

Läs mer

ADDvise ingår avtal om förvärv av Germa AB

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har ingått avtal med Ferno Norden AS och Ferno LLC om förvärv av samtliga aktier i Aktiebolaget Germa med planerat tillträde den 1 december 2017. •    Köpeskillingen uppgår till 17 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant. •    I köpet ingår Germas produktionsfastighet med ett marknadsvärde om ca…

Läs mer

Förtydligande om återbetalning av Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Med referens till pressmeddelandet med titel ”ADDvise återbetalar Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)” publicerat den 16 oktober 2017 11.00 CET har Bolaget beslutat att senarelägga avstämningsdagen till den 9 november 2017 till följd av processfel. Vidare innebär detta att sista dagen för handel bli den 7 november 2017. Som tidigare kommunicerats kommer full återbetalning av Obligationslånet…

Läs mer

Delårsrapport 2017, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2017 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,4 MSEK (42,2), en ökning med 12,2 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 0,5 MSEK (2,4) · EBITDA för perioden uppgick till 1,2 MSEK (4,8) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,1…

Läs mer

ADDvise återbetalar Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) emitterade i oktober 2014 ett obligationslån om högst 100 MSEK med ISIN SE0006245460 varvid utestående belopp uppgår till 87 MSEK (”Obligationslånet”). Som tidigare kommunicerats i bland annat prospektet offentliggjort den 15 september för Bolagets obligationslån om högst 240 MSEK 2017/2022 syftar nyss nämnda obligationslån till att bland annat…

Läs mer

ADDvise obligationsemission övertecknad – emitterar säkerställt obligationslån om 120 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

Den 6 oktober 2017 avslutades teckningsperioden avseende ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) obligationslån.  Det ursprungliga erbjudandet uppgick till 100 MSEK med en obligationsram om maximalt 240 MSEK (”Erbjudandet”). Då Erbjudandet övertecknades har styrelsen beslutat att utnyttja sin rätt att emittera och tilldela obligationer om totalt 120 MSEK. Totalt inkom anmälningar om cirka 133…

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Per Åhlgren har, genom bolaget GoMobile Nu AB, förvärvat 2 167 380 B-aktier och äger nu totalt 12 903 485 B-aktier. Detta motsvarar 11,56 procent av röstandelen och 29,98 procent av kapitalandelen i bolaget. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) erbjuder ett säkerställt obligationslån och offentliggör prospekt

Regulatoriskt pressmeddelande

Den 15 september 2017 beslutade styrelsen i ADDvise Group AB (publ) att genomföra ett erbjudande till allmänheten avseende teckning av obligationer om 100 MSEK med en obligationsram om maximalt 240 MSEK. Med anledning därav har ADDvise Group upprättat ett prospekt, som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt bland annat på…

Läs mer

ADDvise Group antar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för ADDvise Group har antagit långsiktiga finansiella mål. Ambitionen om en hög tillväxttakt bestående av förvärv och organisk tillväxt står fast. Tillväxten ska ske under lönsamhet med en minskad skuldsättning i förhållande till EBITDA som målsättning. På sikt ska denna strategi förenas med utdelning till ADDvise aktieägare. ADDvise Groups finansiella mål ska inte förväxlas…

Läs mer

ADDvise får tilldelningsbeslut värt drygt 3,2 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag LabRum AB har fått ett tilldelningsbeslut från Region Uppsala gällande att leverera laboratorieinredning till ett värde av drygt 3,2 MSEK. Inredningen kommer att användas i projektet Hubben i Uppsala. Avtalsspärr råder till och med den 11 september 2017, först därefter har LabRum AB rätt att teckna avtal med Region Uppsala.…

Läs mer

Delårsrapport 2017, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2017 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 68,3 MSEK (54,1), en ökning med 26,1 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 5,7 MSEK (3,4) · EBITDA för perioden uppgick till 5,6 MSEK (10,2), se not 1 · Rörelseresultatet för perioden…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva AB Germa

Regulatoriskt pressmeddelande

· ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Ferno Norden AS och Ferno LLC avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Aktiebolaget Germa. · Germa producerar och säljer sjukvårdsprodukter såsom vakuummadrasser, barnsäkerhetslösningar, positioneringskuddar, rehabprodukter samt säkerhetsprodukter till försvaret. · Räkenskapsåret 2016 omsatte Germa 30,1 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK.…

Läs mer

ADDvise utvecklar en ny typ av röntgenbord med University of Virginia

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB har tecknat ett avtal med University of Virginia för att vidareutveckla Sonestas fluoroskopibord 6210 till ett stående röntgenbord för trauma- eller ryggradsröntgen. Det finns en enorm potential för den här produkten i USA och globalt. Bordet kommer att användas i undersökningar av trauma-, ryggrads- eller neurokirurgipatienter som behöver röntgas…

Läs mer

ADDvise vinner offentlig upphandling värd ca 7 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Hettich Labinstrument har fått ett tilldelningsbeslut från Stockholms Läns Landsting för leverans av blodprovtagningsprodukter. Produkterna består bland annat av vakuumrör och säkerhetskanyler och leveransstarten är i oktober 2017. Avtalet löper i två år med rätt till ett års förlängning i upp till två år. Ordervärdet för de första två åren…

Läs mer

Delårsrapport 2017, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 2017, 1 januari – 31 mars Januari – mars 2017 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 61,9 MSEK (45,7), en ökning med 35,5 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 4,5 MSEK (0,1) · EBITDA för perioden uppgick till 4,0 MSEK (-1,6)…

Läs mer

ADDvise tecknar avtal med världsledande medtech företag

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups amerikanska dotterbolag Surgical Tables Inc har tecknat ett utvecklingsavtal med ett av världens tre största medtech företag. Avtalet innebär att Surgical Tables, som är specialiserat på att utveckla och sälja operationsbord, tillsammans med ett av världens tre största medtech företag kommer att utveckla ett nytt operationsbord för ryggradsoperationer. Ryggradsoperationer är komplexa och ställer…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 27 april 2017

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, totalt 45 702 998 kr, överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Val av styrelse, revisor samt arvodering Till styrelseledamöter omvaldes Staffan Torstensson (ordförande), Rikard Akhtarzand, Meg Tivéus samt Fredrik…

Läs mer

Stark orderingång för ADDvise Group under Q1 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise hade under första kvartalet 2017 en kraftig orderingångstillväxt. Orderingången steg med 123,5 procent jämfört med föregående år. Den totala orderingången uppgick till 74,0 MSEK.  ADDvise Groups sammantagna orderingång under första kvartalet 2017 uppgick till 74,0 MSEK, vilket är en ökning med 123,5 procent jämfört med samma period föregående år. Första kvartalet 2016 uppgick orderingången…

Läs mer

Rättelse avseende offentliggörande av årsredovisning 2016

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

I pressmeddelandet avseende offentliggörande av årsredovisning för 2016, som publicerades den 6 april 2017 08.50, framgick att offentliggörandet innehåller insiderinformation. Offentliggörandet, och därmed även årsredovisningen för 2016, innehåller ingen insiderinformation och det tillhörande pressmeddelandet ska därmed inte indikera att så är fallet. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Om ADDvise Group…

Läs mer

ADDvise offentliggör årsredovisning för 2016

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida www.addvisegroup.se.      [image]                För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen…

Läs mer

ADDvise får order från dotterbolag till BioGaia på 2,1 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag LabRum AB har tecknat ett avtal med BioGaias dotterbolag TwoPac AB, för leverans av laboratorieinredning, skyddsventilerade arbetsplatser och viss utrustning, såsom laboratoriekylar och laboratoriefrysar. TwoPac AB är ett företag som utvecklar och konstruerar utrustning för fyllning och packning av probiotiska produkter för sin huvudägare BioGaia AB. LabRum har hjälpt TwoPac…

Läs mer

ADDvise vinner offentlig upphandling värd ca 9 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group ABs (publ) dotterbolag LabRum AB har fått ett tilldelningsbeslut från Stockholms Läns Landsting för leverans av CO2 inkubatorer. Inkubatorerna ska levereras till Nya Karolinska Solna och kommer att användas för att odla celler och bakterier. Orderna är värd ca 9 MSK och leveransen kommer att ske under det andra och tredje kvartalet av…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 klockan 10.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7, i Stockholm.

Läs mer

ADDvise tecknar avtal med Consto AS värt ca 4,7 MNOK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group ABs (publ) dotterbolag LabRum AB har tecknat ett avtal med Consto AS för leverans av laboratorieinredning till PET Senter i Tromsø.  PET står för PositronEmissionsTomografi, och denna teknik används för att skapa bilder där sjukdomstillstånd som påverkar ämnesomsättningen lokalt i kroppen kan studeras. Laboratorieinredningen kommer att levereras till PET på Universitetssykehuset, Nord-Norge, Tromsø. Ordervärdet…

Läs mer

ADDvise får order värd drygt 1,9 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) nyförvärvade dotterbolag Hettich Labinstrument har fått en order från Region Norrbotten. Beställningen gäller en utodlingsrobot och ska levereras till Laboratoriemedicin Mikrobiologen. En utodlingsrobot laddas med odlingsplattor samt patientprover som den sedan automatiskt stryker ut i önskat mönster på plattorna. Detta innebär en arbetsbesparing så att personal kan ägna sig åt mer…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016, 1 januari – 31 december

Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2016 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 53,2 MSEK (36,5), en ökning med 45,9 % jämfört med samma period föregående år · EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 3,4 MSEK (0,1) · EBITDA för perioden uppgick till 4,8 MSEK (-3,0) · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3,7…

Läs mer

ADDvise får tilldelningsbeslut från Kuopio universitetssjukhus i Finland på 1,8 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise finska dotterbolag LabRum Klimat OY har fått ett tilldelningsbeslut gällande att leverera en NanoZoomer (en digital bildscanner) från Hamamatsu till Kuopio universitetssjukhus i Finland. Produkten kommer att användas på sjukhusets patologiavdelning. Ordervärdet uppgår till 1,8 MSEK. Avtalsspärr råder fram till den 17 februari 2017. Först därefter har LabRum Klimat OY rätt att teckna avtal…

Läs mer

ADDvise tecknar avtal med Consto AS värt ca 2,9 MNOK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag LabRum AB har tecknat ett avtal med Consto AS för leverans av genomräckningsskåp till PET senter i Tromsø. PET står för Positron Emissions Tomografi, och denna teknik används för att skapa bilder där man kan studera sjukdomstillstånd som påverkar ämnesomsättningen lokalt i kroppen. Principen är att ett radioaktivt märkt spårämne…

Läs mer

ADDvise tillträder Hettich Labinstrument och beslutar om emission av B-aktier och teckningsoptioner

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller Bolaget) har per idag tillträtt Hettich Labinstrument AB (”Hettich”) enligt tidigare kommunicerat förvärvsavtal med Hans Nilsson Holding AB (”Säljaren”), se pressmeddelande den 26 januari 2017. Förvärvets köpeskilling uppgår till 12,95 MSEK, med två möjliga tilläggsköpeskillingar. I samband med tillträdet har styrelsen fattat beslut om emission av B-aktier och teckningsoptioner.…

Läs mer

ADDvise ingår avtal om förvärv av Hettich Labinstrument

Regulatoriskt pressmeddelande

· ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått avtal med Hans Nilsson Holding AB om förvärv av samtliga aktier i Hettich Labinstrument AB (”Hettich”) med planerat tillträde den 31 januari 2017 (”Förvärvet”). · Köpeskillingen uppgår till 12,95 MSEK, med två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på kassa- och skuldfri basis. · För räkenskapsåret 2016 omsatte Hettich…

Läs mer

ADDvise Group AB rapportdatum för 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

• Bokslutskommuniké 2016: 2017-02-23 • Årsstämma: 2017-04-27 • Tremånadersrapport (jan-mars): 2017-05-11 • Sexmånadersrapport (jan-jun): 2017-07-26 • Niomånadersrapport (jan-sep): 2017-10-31 • Bokslutskommuniké (jan-dec): 2018-02-16 För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se  Viktig information:  Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11…

Läs mer

ADDvise får ramavtal från SLL med uppskattat ordervärde 20 + 20 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Groups dotterbolag IM-Medico Svenska AB har fått ett tilldelningsbeslut på ett ramavtal inom produkter för laparaskopi från Stockholms läns landsting. Värdet på avtalet för IM-Medicos del uppskattas till 10 MSEK per år. Avtalet löper i två år med en möjlig förlängning om ytterligare två år. ADDvise dotterbolag IM-Medico Svenska AB har fått ett tilldelningsbeslut…

Läs mer

ADDvise får order från Landstinget Värmland på ca 1,8 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise dotterbolag KEBO Inredningar har genom Skanska Sverige AB fått en order från Landstinget Värmland gällande att inreda och utrusta ombyggda operationssalar och mottagningslokaler på Centralsjukhuset i Karlstad. Ordern innefattar labinredning, vårdinredning och tillhörande utrustning. Ordervärdet uppgår till ca 1,8 MSEK. Ordern kommer att levereras till kund under andra och tredje kvartalet 2017. – Vi…

Läs mer