Pressmeddelanden 2021

 


ADDvise Group byter lista till Nasdaq First North Premier

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har ansökt om tillträde till Nasdaq First North Premier och har idag erhållit ett godkännande. ADDvise Group byter därmed lista från och med den 23 december 2021. Nasdaq First North Premier ger bolag möjlighet att förbereda sig för notering på Nasdaq Main Market genom att ställa högre krav kring informationsgivning, bolagsstyrning samt finansiell…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva JTECH Medical Industries, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägare i JTECH Medical Industries, Inc. (”JTECH”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i JTECH. JTECH är ett amerikanskt medtech-företag som är specialiserat på att utveckla programvara och instrument för att kvantifiera patienters rörlighet, smärta och styrka i muskler vid rehabilitering av muskulära åkommor. Bolagets…

Läs mer

ADDvise Group påkallar ändring av villkoren för bolagets säkerställda obligationslån genom skriftligt förfarande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget" och tillsammans med sina dotterbolag från tid till annan, "Koncernen") har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 500,000,000 säkerställda obligationslån med ISIN SE001522208 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillåtelse att (i) ändra punkterna (i) och (r) i definitionen "Permitted Debt" i de allmänna…

Läs mer

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 5 MEUR

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Oulu Universitetssjukhus i Finland avseende ett långsiktigt uppdrag att leverera röntgenutrustning och service under en tioårsperiod till ett totalt värde av cirka 5 MEUR. Första leveranserna beräknas att ske under år 2023.  Enligt finsk upphandlingsrätt kan tilldelningsbeslutet överklagas direkt till den upphandlande enheten.…

Läs mer

ADDvise förvärvar Southern Life Systems, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna i Southern Life Systems, Inc. (”SLS”) avseende förvärvet av samtliga aktier i SLS i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 30 augusti 2021. Tillträdet till aktierna sker idag. SLS omsättning för helåret 2020 uppgick till ca 11,56 MUSD, med ett justerat EBITDA-resultat…

Läs mer

ADDvise Group utser tillfällig CFO

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB utser Bengt Miller som tillfällig Chief Financial Officer (CFO) och tillfällig medlem i koncernens ledningsgrupp. Han efterträder nuvarande CFO, Aaron Wong, och tillträder rollen den 29 november 2021 fram tills den 28 februari 2022 då den nya CFO, Sebastian Robson, tillträder befattningen såsom tidigare kommunicerats.   Bengt Miller har bakgrund som revisor…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 530 000 USD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Masarat i Saudiarabien, ett bolag specialiserat på biosäkerhet och renrumstjänster. Ordern har ett värde av cirka 530 000 USD och avser design- och byggnadsuppdrag av renrumsanläggning för tillverkning av kirurgiska suturer för Advanced Bio-Medical Industrial Co i Saudiarabien. Leverans av ordern är planerad att…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 800 000 USD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Masarat i Saudiarabien, ett bolag specialiserat på biosäkerhet och renrumstjänster. Ordern har ett värde av cirka 800 000 USD och avser design- och byggnadsuppdrag av två renrumsanläggningar för kontrollerade biomedicinska laboratorier för IAU University i Saudiarabien. Leverans av ordern är planerad att ske under…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Cordeel, ett multinationellt entreprenadbolag avseende uppbyggnad av renrum för läkemedelsproduktion i en produktionsanläggning i Bulgarien för TEVA Pharmaceuticals. Ordern har ett värde av cirka 1,8 MUSD. Leverans av ordern är planerad att ske under Q3 2022. – Marknadssentimentet inom laboratorie- och renrumsindustrin är…

Läs mer

ADDvise Group emitterar ytterligare säkerställda obligationer om 250 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ytterligare säkerställda obligationer om 250 MSEK inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088. Efter transaktionen kommer det utestående beloppet under obligationslånet att vara 500 MSEK. Emissionen togs emot med stort intresse från investerare i och utanför Norden och placerades…

Läs mer

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ytterligare säkerställda obligationer

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har mandaterat Pareto Securities AB att arrangera en serie investerarmöten och beroende på bland annat marknadsvillkor kan en emission av ytterligare obligationer inom ramen för bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 komma att följa. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att finansiera framtida förvärv. För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand,…

Läs mer

Delårsrapport 2021, 1 januari – 30 september

Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,6 MSEK (76,2), en ökning med 38,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 12,1 %. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 14,5 MSEK (5,3) EBITDA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (9,4) Periodens justerade resultat uppgick till 3,0 MSEK (-1,2) Resultat per aktie före utspädning för perioden…

Läs mer

ADDvise Group tillsätter ny CFO

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) tillsätter Sebastian Robson som ny Chief Financial Officer (CFO) och medlem i koncernens ledningsgrupp. Han efterträder nuvarande CFO Aaron Wong och tillträder tjänsten senast den 28 februari 2022. Närmast kommer Sebastian från rollen som CFO för Hexicon AB (publ) noterat på Nasdaq First North. Sebastian har stor erfarenhet av att leda…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Poly Pharmaceuticals, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Poly Pharmaceuticals, Inc. (”Poly Pharma”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Poly Pharma. Poly Pharma är ett amerikanskt läkemedelsbolag som specialiserat sig på att utveckla, tillverka och marknadsföra receptfria generiska läkemedel för behandling av hosta, förkylning, allergi, bihåleinflammation, urologisk hälsa och smärtlindring.…

Läs mer

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

Läs mer

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Läs mer

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

Läs mer

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise – innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader – ska nå en omsättning…

Läs mer

ADDvise förvärvar Graham Medical Technologies, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren i Graham Medical Technologies, LLC (”GraMedica”) avseende förvärvet av samtliga aktier i GraMedica i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 maj 2021. Tillträdet till aktierna sker idag. GraMedicas omsättning för helåret 2020 uppgick till cirka 3,35 MUSD, med ett justerat EBITDA-resultat…

Läs mer

ADDvise Group genomför en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor som var flera gånger övertecknad

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer

ADDvise Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 125 miljoner SEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Southern Life Systems, Inc.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Southern Life Systems, Inc. (”SLS”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i SLS. SLS är ett amerikanskt medtech-företag som är marknadsledande inom utrustning och programvara för monitorering av patienter inom långtidsvård. Bolaget har utvecklat produkterna Rosie 4, Rosebud samt programvaran RCS som tillsammans…

Läs mer

ADDvise förstärker ledningsgruppen, rekryterar COO

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise förstärker koncernledningen och rekryterar Fredrik Mella som COO. Fredrik har lång internationell erfarenhet inom Medtech och tech industrin med nyckelpositioner som bland annat VD, försäljningschef, COO samt styrelseledamot.

Läs mer

ADDvise tillträder Medisuite, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har idag tillträtt aktierna i Medisuite, LLC i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som kommunicerades via pressmeddelande den 30 juli 2021. Medisuite kommer att konsolideras i ADDvise finansiella rapportering från och med augusti 2021. Den operationella ledningen i Medisuite kommer att fortsätta i enlighet med ADDvise decentraliserade struktur och bolagsstyrning. ADDvise välkomnar Medisuite…

Läs mer

ADDvise förvärvar Medisuite, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB har idag ingått aktieöverlåtelseavtal med ägaren i Medisuite, LLC avseende förvärvet av samtliga aktier i Medisuite, LLC i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 24 maj 2021. Tillträde till aktierna i Medisuite beräknas ske i augusti 2021. Medisuite är ett amerikanskt online-apotek, baserat i Cary, North Carolina, som specialiserat…

Läs mer

ADDvise Groups CFO Aaron Wong avgår

Regulatoriskt pressmeddelande

Aaron Wong, CFO och medlem i ledningsgruppen i ADDvise Group AB (publ) sedan oktober 2018, har idag beslutat att lämna sin position. Bakgrunden till beslutet är att Aaron Wong önskar fokusera på sin familj och söka nya utmaningar. Aaron Wong kommer att kvarstå som CFO fram till och med den 28 januari 2022. Processen med…

Läs mer

Delårsrapport 2021, 1 januari – 30 juni

Regulatoriskt pressmeddelande

April – juni 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 117,6 MSEK (101,8) EBITDA för perioden uppgick till 15,8 MSEK (15,1) EBITA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (13,1) Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (8,3) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,00 SEK (0,07) Orderingången för perioden uppgick till 125,8 MSEK (101,0)…

Läs mer

ADDvise tillträder MRC Systems FZE

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har per idag tillträtt MRC Systems FZE (”MRC”) enligt aktieöverlåtelseavtalet som kommunicerades via pressmeddelande den 16 februari 2021. Den totala köpeskillingen uppgår till 8,00 MUSD, varav 4,5 MUSD har betalats kontant vid tillträde samt 0,50 MUSD genom en räntefri treårig revers. Som tidigare kommunicerats, kan tilläggsköpeskillingar om maximalt 3 MUSD…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010298166

Regulatoriskt pressmeddelande

Vi hänvisar till upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån emitterade av ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") och obligationsvillkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Hänvisning görs vidare till underrättelse daterad 21 maj 2021 i vilken Bolaget meddelade obligationsinnehavarna att man avser nyttja sin rätt till att återlösa samtliga utestående Obligationer i…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

Läs mer

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

Läs mer

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

Läs mer

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…

Läs mer

ADDvise erhåller order till ett värde av 9 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s dotterbolag Labrum AB har erhållit en order från Takura AB, ett cellterapibolag med projekt i kliniska och pre-kliniska faser, till ett värde av cirka 9 MSEK. Ordern avser uppbyggnad av renrum och laboratorieutrustning till den produktionsanläggning för celler som Takura AB ska bygga genom sitt dotterbolag CellCo och Norrsken Foundation. MRC Systems…

Läs mer

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Graham Medical Technologies, L.L.C.

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i Graham Medical Technologies, L.L.C. (”GraMedica”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i GraMedica. GraMedica är specialiserat på utveckling av ortopediska implantat och stentar för fot och ankelkirurgi. Sedan GraMedica grundades 2003 har bolaget utvecklat en portfölj av flera patenterade fot- och fotledsimplantat, bl.a.…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 23 april 2021 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i ADDvise Group AB (publ) hölls den 23 april 2021 för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Vinstdisposition Årsstämman beslutade om en utdelning till bolagets aktieägare om 0,02 kronor per aktie i enlighet…

Läs mer

Delårsrapport 2021, 1 januari – 31 mars

Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – mars 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,7 MSEK (83,7) EBITDA för perioden uppgick till 8,9 MSEK (5,4) EBITA för perioden uppgick till 6,9 MSEK (3,4) Periodens resultat uppgick till 2,5 MSEK (-2,5) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,02 SEK (-0,02) Orderingången för perioden uppgick till 91,7 MSEK (137,3)…

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 – Regulatoriskt meddelande

Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag den 31 mars 2021 årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se. Årsredovisningen publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.   För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se Viktig information: Denna information är sådan information…

Läs mer