Resultatuppdatering Q4, helår 2020 samt styrelsens förslag till utdelning - Regulatoriskt meddelande

2021-01-27   Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt preliminära siffror var resultatutvecklingen under fjärde kvartalet 2020 mycket stark och det preliminära resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2020 kommer att bli väsentligt bättre än vad ADDvise Group bedömer att marknaden förväntat och jämfört med föregående år. En mer normaliserad marknad med större inslag av ADDvise egna produkter med högre marginal i kombination med fortsatt kostnadskontroll har resulterat i ett förbättrat EBITDA resultat för fjärde kvartalet 2020. Nettoomsättningen och EBITDA resultatet 2020 kommer att bli det starkaste hittills för ADDvise Group.

  • EBITDA resultatet i fjärde kvartalet 2020 beräknas uppgå till ca 15,9 MSEK (9,6), en ökning med 66,0 %.
  • EBITDA marginalen i fjärde kvartalet 2020 beräknas uppgå till 16,5 % (9,4).
  • EBITDA resultatet för helåret 2020 beräknas uppgå till ca 45,9 MSEK (30,7), en ökning med 49,6 %.
  • EBITDA marginalen för helåret 2020 beräknas uppgå till ca 12,8 % (8,8).
  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 beräknas uppgå till ca 96,9 MSEK (101,7), en minskning med 4,7 %.
  • Nettoomsättningen för helåret 2020 beräknas uppgå till ca 358,5 MSEK (349,9), en ökning med 2,5 %.

Mot bakgrund av ADDvise Groups utveckling och starka kassaflöde under helåret 2020 föreslår styrelsen i ADDvise Group en utdelning om 0,02 SEK (0,0) per aktie för räkenskapsåret 2020.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Rapporten för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 25 februari 2021.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2021 kl.17.20 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50,

CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…