ADDvise genomför kvittningsemission om 4,6 MSEK för delåterbetalning av obligationslån

2016-02-02   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för ADDvise har den 1 februari 2016 beslutat om att emittera 2 173 000 ADDvise-aktier av serie B till en kurs om 2,10 SEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen avser kvittning av en investerares nominella obligationsfordran mot ADDvise om cirka 5,0 MSEK, inklusive upplupen ränta per dagen för kvittningen vilken uppgår till 25 000 SEK. Marknadsvärdet av den totala fordran uppgår dock till ca 4,6 MSEK. Genom emissionen breddar ADDvise aktieägarbasen med en institutionell investerare i form av [Global Financial Group] och kvittningen sker till ett obligationspris om 94,5 SEK per obligation. Med anledning härav har styrelsen i ADDvise, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015, beslutat om en nyemission om 2 173 000 aktier av serie B till teckningskursen 2,10 SEK per aktie. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7,6 procent av kapitalet i Bolaget.

Emissionen medför att antal aktier av serie B i Bolaget ökar med 2 173 000 aktier. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 26 259 647 aktier till totalt 28 432 647 aktier, fördelat på 7 619 439 aktier av serie A och 20 813 208 aktier av serie B. Nyemissionen ökar aktiekapitalet med 2 173 000 SEK, från 26 259 647 till 28 432 647 SEK och ökar antalet röster från 9 483 460 till 9 700 760 röster. Ökningen av antalet aktier och aktiekapitalet tar höjd för den riktade emission som offentliggjordes 2016-02-01.

Förtydligande

Mot bakgrund av ADDvise riktade emission om cirka 8,0 MSEK som offentliggjordes 2016-02-01 följer nedan ett förtydligande om för vilka kunder Mangold Fondkommission AB har tecknat aktier för av serie B i ADDvise:

 

Investerare

Antal aktier

Belopp

Jensen Invest AB

1 000 000

2 110 000SEK

Cajory AB

710 900

1 499 999SEK

GoMobile nu AB

239 967

500 000, SEK

 

Utöver ovanstående har Mangold Fondkommission AB tecknat 1 843 602 aktier av serie B motsvarande ett belopp om 3 890 000SEK i den riktade emissionen.

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med emissionen.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska