ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

2023-05-24   Regulatoriskt pressmeddelande

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt.

EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten ska uppnås organiskt samt genom förvärv. Målet är att fortsätta växa organiskt i linje med den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden.

-          Under de senaste åren har vi kontinuerligt förbättrat vår produktmix mot högmarginalsegment inom hälso- och sjukvårdssektorn. Våra nya mål är baserade på vår förbättrade produktmix, prissättningsprojekt, befintlig orderstock och en god förvärvs-pipeline, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group, i en kommentar.

ADDvise uppdaterade finansiella mål är följande:

Tillväxt (uppdaterat): ADDvise Group ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 30%.

Lönsamhet (uppdaterat): ADDvise Group ska nå en EBITDA-marginal på 28%.

Kapitalstruktur: Räntebärande nettoskuld ska i förhållande till EBITDA inte överstiga 3,0 gånger.

Utdelning: 25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar, ska delas ut till aktieägarna.

Historiska mål och utfall

Omsättningstillväxt
ADDvise har haft en omsättningstillväxt från 240 MSEK år 2017 till 1 162 MSEK rullande 12 månader Q1 2023, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) på 35%.
 

Lönsamhet

A picture containing text, screenshot, font, line

Description automatically generated

 

Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 14:40 CEST.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765 25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.