ADDvise tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Hettich Labinstrument

2016-10-26   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Motiv till Förvärvet

Hettich bidrar med en betydande ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat. Förvärvet är strategiskt viktigt för ADDvise och kommer öka utbudet av produkter samt stärka kompentensen i koncernen. Förvärvet kommer att generera såväl industriella som finansiella synergier.

– ”Ett förvärv av Hettich möjliggör en högre tillväxttakt samt tillför oss ett nytt produktsegment, gedigen kompetens och viktiga försäljningskanaler”, säger Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.

 

Kort om Hettich

Bolaget startade sin verksamhet 1995 som svensk distributör av laboratoriecentrifuger från tyska Hettich Zentrifugen och har under åren utökat sortimentet till att idag vara en ledande leverantör av förbrukningsartiklar, instrument och laboratorieutrustning till sjukvård, forskning och industri. Utöver försäljning av produkter har bolaget en serviceavdelning som utför service på medicinteknisk utrustning. Räkenskapsåret 2016 förväntas Hettich omsätta 48,8 MSEK och generera ett EBITDA-resultat om 4,5 MSEK.

 

Proforma

I det fall Hettich konsolideras proformamässigt estimeras ADDvise omsättning uppgå till cirka 248,4 (146,6) MSEK och EBITDA uppgå till cirka 21,5 (4,4) MSEK för helåret 2016[1]. Detta motsvarar en ökning om cirka 69 procent i omsättning och 389 procent i EBITDA.

[1] Proforma baserat på ADDvise omsättning och EBITDA (inklusive kostnader och intäkter av engångskaraktär) för H1 2016 samt Hettich estimerade omsättning och EBITDA för helåret 2016. ADDvise dotterbolag LabRum AB konsoliderat proformamässigt från 1 mars 2016 dvs. endast tio månader.

 

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 15,3 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs dels kontant och dels i nyemitterade aktier av serie B i ADDvise. Vidare är Förvärvet villkorat av att erforderligt rörelsekapital finns i Hettich vid tillträdet. En tilläggsköpeskilling som estimeras till 4,7 MSEK kan komma att erläggas givet att utsatta vinstmål uppnås. Köpeskillingen struktureras enligt följande:

  • 5,0 MSEK erläggs på tillträdesdagen genom nyemitterade ADDvise-aktier av serie B.
  • 10,3 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.
  • Tilläggsköpeskillingen estimeras till 4,7 MSEK och utbetalas kontant, indikativt i Q2 2018.

 

Indikativ tidplan

Aktieöverlåtelseavtal förväntas undertecknas innan utgången av 2016 och tillträde är planerat till början av 2017.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08.45 CET.

 

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…